Admit là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Admit là gì

*
*
*

admit
*

admit /əd"mit/ ngoại động từ nhận vào, cho vào; hấp thu (vào chỗ nào, tổ chức triển khai nào...); mang lại hưởng (quyền lợi...) đựng được, thừa nhận được, gồm đủ khu vực chothis hall can admit 200 persons: phòng này hoàn toàn có thể chứa 200 người nhận, vượt nhận; thú nhận (kỹ thuật) nạp nội cồn từ (+ of) có chỗ cho, cóthis wood admits of no other meaning: tự này không có nghĩa làm sao khác nhận, vượt nhậnthis, I admit, was wrong: tôi quá nhận điều đó là sai
cho vàonhận vàoLĩnh vực: giao thông & vận tảicho phép lên bờ
*Xem thêm: Làm Cha Mẹ Thanh Lý Xe Đạp Trẻ Em Lamchame, Làm Cha Mẹ Thanh Lý, Đổi Đồ Dùng

*

*

admit

Từ điển Collocation

admit verb

ADV. freely, readily He freely admitted that he had taken bribes. | frankly, honestly | openly | privately Some ministers admit privately that unemployment could continue to rise. | grudgingly, reluctantly In the kết thúc he"d done a good job, Caroline admitted grudgingly.

VERB + ADMIT be forced to, have to, must I must admit that the results were disappointing. | refuse to lớn | be honest enough to, be prepared to, be the first to, be willing to, dare (to), have the courage khổng lồ He was honest enough lớn admit his mistake. She would be the first to admit that she is very difficult to work with. She dared not admit her fear. | be ashamed to, be embarrassed to, be loath to, be reluctant to, be unwilling to, hate to, not care lớn I hate lớn admit it, but I think he is right. He had caused her more pain than she cared to lớn admit.

PREP. to lớn He admitted lớn feeling a bit tired.

PHRASES I don"t mind admitting I was scared và I don"t mind admitting it.

Từ điển WordNet


v.

give access or entrance to

The French doors admit onto the yard

serve as a means of entrance

This ticket will admit one adult to the show
Xem thêm: Tai Nghe Chụp Tai Bluetooth Xiaomi, Xiaomi :: Tai Nghe

English Synonym and Antonym Dictionary

admits|admitted|admittingsyn.: acknowledge confess consent induct receiveant.: exclude forbid prohibit