ENGLISH GRAMMAR EXERCISES

     

Cấu trúc về sự tương phản bao hàm các từ Although, In spite of và Despite được thực hiện khá phổ đại dương trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Trong bài viết này vachngannamlong.com giới thiệu các triết lý tổng quát với bài tập về Although In spite of Despite có đáp án để giúp bạn nhuần nhuyễn hơn.

Bạn đang xem: English grammar exercises

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although phái nam wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc dù Nam ko thông minh, anh ấy sẽ vượt qua bài xích kiểm tra một biện pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, nam giới passed the exam easily.

(Mặc dù không thông minh, Nam sẽ vượt qua bài bác kiểm tra một cách dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite


Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào vị trí trống

1.Salim wnet to lớn school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided to lớn buy the car ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try lớn complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land và Mike went to university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go to lớn school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.Although his friend was sick, she still went khổng lồ work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went lớn the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to lớn the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm cùng sửa lỗi sai (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went khổng lồ school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went to lớn sleep.

Xem thêm: Viền Hoa Văn Trang Trí Đường Viền Báo Tường, Hoa Văn Trang Trí Đường Viền Báo Tường

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: hoàn thành câu dưới chính xác bằng phương pháp sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to lớn go to school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted lớn the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án bỏ ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet khổng lồ school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ do theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì theo sau là một cụm danh từ

4. My father decided to buy the oto ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try lớn complete this job.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ vì chưng theo sau là 1 cụm danh từ

7. ____Although____ Land & Mike went to university together, they weren’t close friend.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ bởi vì theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go to school.

➔ vị theo sau là một trong cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ do theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went to lớn the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers lớn the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích to see it.

Xem thêm: Tổ Chức Bộ Máy Chính Quyền Thời Lê Sơ, Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Thời Lê Sơ

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì tiếp đến là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì tiếp nối là một các danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì kế tiếp là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì kế tiếp là một nhiều danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi cửa hàng chúng tôi đã ra mắt về một số lý thuyết cơ phiên bản và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều quan trọng đặc biệt đó là khi nắm vững lý thuyết các bạn sẽ giải quyết phần bài tập một biện pháp hiệu quả. Hi vọng với những bài bác tập này đã hoàn toàn có thể giúp các bạn hiểu sâu hơn về những kết cấu tương phản.