Ancol Tác Dụng Với Naoh

     

-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì từ bây giờ rượu sẽ tung trong dd NaOH thực chất là tung trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với naoh

Cùng Top lời giải đi search hiểu đưa ra tiết về Ancol nhé.


I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân cùng danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát mắng của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R gồm thể là mạch hở no xuất xắc chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- nhóm OH- tất cả thể dính vào cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với team OH.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol không bền khi:

+ Nhiều nhóm –OH cùng đính vào một nguyên tử cacbon.

+ team –OH đính vào nguyên tử cacbon có nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân với danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon không giống nhau.

-Vị trí của các nhóm –OH không giống nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức có đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua (Văn Dung), Lời Bài Hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên cố gắng thế:Tên ancol = tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý

-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn những dẫn xuất của hydrocarbon gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số nhóm hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị gồm cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn vào nước vì gồm liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na tốt NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế nhóm OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải có xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng bóc nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng tách nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không trọn vẹn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện vào môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng bao gồm tính thuận nghịch nên để ý đến chuyển dịch cân nặng bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Thế Nào Là Số Nguyên Tố Là Gì? Những Khái Niệm Liên Quan Tới Số Nguyên Tố

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, y tế với động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol trong công nghiệp