BÀI TẬP VỀ XÂU KÍ TỰ TRONG PASCAL

     

Bài 1 :Lập trình đếm số lần xuất hiện ở mỗi nhiều loại kí tự thuộc bảng chữ cái tiếng Anh vào một xâu kí từ bỏ Str .

Bài 2 :Cho số tự nhiên và thoải mái n và xâu bao gồm độ lâu năm n . Hãy biến đổi xâu sẽ cho bằng cách thay đổi trong các số đó :

a. Toàn bộ các vết ! bằng dấu chấm .

b. Mỗi một tổ các lốt chấm lập tức nhau bằng một vết chấm .

c. Một đội nhóm các vệt chấm đứng tức tốc nhau bởi dấu bố chấm .

Bài 3 :Cho số tự nhiên và thoải mái n và một dãy những kí từ bỏ S1 , S2 , , Sn . Hãy tìm số tự nhiên và thoải mái I đầu tiên sao cho những kí tự đắm say , Si+1 số đông là chữ cái a . Nếu trong dãy không có những cặp bởi vậy thì thông báo .

Bài 4 :Cho số thoải mái và tự nhiên n với dãy những kí tự S1 , S2 , , Sn . Hiểu được trong dãy có tối thiểu một lốt phẩy . Hãy tìm số thoải mái và tự nhiên i làm sao cho :

a. Tê mê là lốt phẩy trước tiên .

b. Say đắm là dấu phầy cuối cùng .

 

Bạn đang xem: bài xích tập xâu kí tự vào pascal lớp 11


Bạn đang xem: Bài tập về xâu kí tự trong pascal

*

4 trang
*

hong.qn


Xem thêm: Unit 3 Lớp 8: Listen Unit 3 Lớp 8 Trang 30, Listen Unit 3 Lớp 8 Trang 30

*

*

3848
*Xem thêm: 400 Độ F Bằng Bao Nhiêu Độ C Huyển Đổi Độ F Sang Độ C, 400 Độ F Bằng Bao Nhiêu Độ C

XÂU KÍ TỰBài 1 :Lập trình đếm số lần xuất hiện ở mỗi loại kí tự trực thuộc bảng vần âm tiếng Anh trong một xâu kí tự Str . Bài xích 2 :Cho số tự nhiên và thoải mái n và xâu gồm độ nhiều năm n . Hãy đổi khác xâu đã cho bằng cách thay đổi trong các số ấy :a. Tất cả các vệt ! bằng dấu chấm .b. Mỗi một nhóm các dấu chấm ngay tắp lự nhau bằng một vệt chấm .c. Một nhóm các vết chấm đứng tức khắc nhau bằng dấu ba chấm .Bài 3 :Cho số tự nhiên n với một dãy các kí trường đoản cú S1 , S2 , , Sn . Hãy tìm số thoải mái và tự nhiên I thứ nhất sao cho các kí tự ham , Si+1 các là vần âm a . Trường hợp trong dãy không có những cặp do vậy thì thông báo . Bài 4 :Cho số tự nhiên và thoải mái n với dãy những kí từ bỏ S1 , S2 , , Sn . Hiểu được trong hàng có tối thiểu một vết phẩy . Hãy tra cứu số tự nhiên và thoải mái i làm thế nào để cho :a. Mê man là lốt phẩy đầu tiên . B. Say đắm là lốt phầy cuối cùng . Bài xích 5 :Viết lịch trình nhập một xâu kí từ bỏ , kế tiếp chỉ ra coi xâu đó có phải là xâu đối xứng ko ( xâu đối xứng là xâu có những kí tự giống nhau cùng đối xứng nhau qua điểm thân xâu , lấy ví dụ như ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’ ) .Bài 6 :Cho một xâu kí từ bỏ S . Hãy viết lịch trình tính xem vào S gồm bao nhiêu một số loại kí tự khác biệt ( riêng biệt chữ in hoa với chữ in thường ) . Lấy một ví dụ với S là “Pascal” ta bao gồm đáp số là 5 .Bài 7 :Viết chương trình nhập một xâu kí từ và thay đổi chúng thành toàn chữ in hoa .Bài 8 :Họ thương hiệu một học viên được nhập từ bàn phím . Các bạn hãy viết chương trình kiểm soát và điều chỉnh lại những kí trường đoản cú đầu của những từ 1-1 trong thương hiệu của học viên ấy phát triển thành chữ in hoa .Bài 9 :Viết lịch trình nhập xãu kí tự từ keyboard , sau đó gọt xâu lại bằng phương pháp cách xoá đi các kí tự trống ở nhị đầu của xâu . Ví dụ giả dụ nhập xâu “ Ha noi “ , thì tác dụng sẽ là “Ha noi” .ĐÁP ÁN:B1Var A: array of integer; S: string; ch: char; i: integer; BEGIN Write(" đến mot xau ki tu : "); Readln(s); For ch:= "A" khổng lồ "Z" vày A:=0; For i:=1 to lớn length(s) vì chưng Begin If Upcase(S) in () then Begin S:= Upcase(S); A>:= A>+1; End; End; For ch:= "A" to "Z" vị Writeln("So lan xuat hien cua ",ch," vào xau la: ", A:4) ; Readln ; end .B2aVar S: string; i: byte; BEGIN Write(" mang đến mot xau ki tu S = "); Readln(S); For i:=1 khổng lồ length(S) vày If S = "!" then S:= "."; Write( " Chuoi sau thời điểm da bien doi la : ", S); Readln; kết thúc .B2bUses crt; Var S : string; i : byte; BEGIN Clrscr; Write(" mang lại mot xau ki tu S = "); Readln(S); i:=1; While i2 then Begin Delete(S,j+2,i-j-2); i:=j+1; End; kết thúc ; Inc(i); End; Write("Chuoi sau khoản thời gian bien doi la: ",S); Readln; kết thúc .B3Var S: string; i: integer; BEGIN Write(" mang lại mot xau ki tu : "); Readln(S); i:= pos("aa", S); tìm địa chỉ xâu nhỏ "aa" trong S If i0 then Writeln(" Ton tai "aa" tai vi tri ", i) Else Writeln(" Khong ton tai .") ; Readln; over .B4a Var S: string; i: integer; BEGIN Write("Cho mot xau S teo dau ",": "); Readln(S); i:= pos(",", S); (* địa điểm của lốt "," trong S *) If i 0 then Write(" Vi tri bôi man la: ", i); Readln; kết thúc .B4bVar S: string; i: integer; BEGIN Write("Cho mot xau S co dau ",": "); Readln(S); i:= length(S); While (i>=1)and(S "," ) do i:=i -1; If i>=1 then Write("So thu tu trét man la: ", i) Else Write("Khong ton tai."); Readln; end .B5Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(" Nhap xau St = "); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St); While dx & (i