Đăng ký kinh doanh tiếng anh là gì

     

Những nhiều người đang muốn phát triển kiến thức về khiếp tế, kinh doanh nên bước đầu với việc khám phá các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh về thành lập doanh nghiệp. Biết các thuật ngữ này đang giúp các bạn hiểu thêm về môi trường marketing và cải thiện kỹ năng phân tích những vấn đề ghê tế. Trong nội dung bài viết này hãy cùng vachngannamlong.com khám phá thành lập công ty tiếng Anh là gì? Và đa số thuật ngữ giờ đồng hồ Anh về đăng ký sale thường được sử dụng.

Bạn đang xem: đăng ký kinh doanh tiếng anh là gì

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thành lập doanh nghiệp: Enterprise establishmentThành lập công ty: Company establishmentĐăng cam kết công ty: Company registrationMở công ty: open a companyDoanh nghiệp mới: New BusinessGiấy chứng nhận ra đời công ty: Certificate of incorporationGiấy phép khiếp doanh: Business licensesNgày kỷ niệm thành lập công ty: Corporate anniversary
*
Thành lập công ty tiếng anh là Company establishment

Một số thuật ngữ tiếng Anh về đk doanh nghiệp

vachngannamlong.com xin cung cấp thêm các từ và các từ tiếng Anh về đăng ký thành lập công ty, những bạn đang học về tài chính hoặc có ước muốn đăng ký sale tại nước ngoài có thể đọc thêm các từ vựng này.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Result Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Result In Là Gì Trong Câu Tiếng Anh

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và làm chủ doanh nghiệp

The rights to lớn establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises

2

Hợp đồng đăng ký trước

Pre-registration contracts

3

Đơn đk sở hữu duy nhất

Application for registration of a sole proprietorship

4

Đơn đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Application for registration of a partnership

5

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Application for registration of a limited liability company

6

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Application for registration of a joint stock company

7

Nội dung chủng loại đơn đăng ký doanh nghiệp

Content of the enterprise registration application form

8

Điều lệ công ty.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Về Tôm Xong Là Sai ? Phát Biểu Nào Sau Đây Về Tôm Sông Là Sai

The company"s charter.

9

Danh sách thành viên / thành viên đúng theo danh của chúng ta trách nhiệm hữu hạn / công ty hợp danh; list cổ đông gây dựng và người đóng cổ phần nước ngoài của người tiêu dùng cổ phần

List of members/partners of a limited liability company/partnership; danh sách of founding shareholders và foreign shareholders of a joint stock company

10

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Enterprise registration procedures

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Issuance of the Certificate of Enterprise Registration

12

Nội dung Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

Content of the Certificate of Enterprise Registration

13

Số dìm dạng doanh nghiệp lớn (EID)

Enterprise identification (EID) number

14

Đăng ký kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Registering revisions to lớn the Certificate of Enterprise Registration

15

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Notification of changes to lớn enterprise registration information

16

Công bố tin tức đăng cam kết doanh nghiệp

Publishing of enterprise registration information

17

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Provision of enterprise registration information

18

Tài sản góp vốn

Contributed assets

19

Chuyển quyền sở hữu gia sản góp vốn

Transfer of ownership of contributed assets

20

Định giá tài sản góp vốn

Valuation of contributed assets

21

Tên doanh nghiệp

Names of enterprises

22

Các hành động bị nghiêm cấm đặt tên doanh nghiệp

Prohibited acts of naming enterprises

23

Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và thương hiệu viết tắt

Enterprise’s name in foreign language và abbreviated name

24

Tên đưa ra nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh

Names of branches, representative offices and business locations

25

Tên giống như nhau với giống nhau đến cả gây nhầm lẫn

Identical và confusingly similar names

26

Trụ sở thiết yếu của doanh nghiệp

The enterprise’s headquarters

27

Con vết của doanh nghiệp

The enterprise’s seals

28

Chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Branches, representative offices và business locations of an enterprise

29

Đăng ký bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diện; thông báo về địa điểm kinh doanh

Registration of branches and representative offices; notification of business location

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

LIMITED LIABILITY COMPANIES

31

Công ty nhiệm vụ hữu hạn hai thành viên trở lên

Multi-member limited liability companies

32

Góp vốn thành lập công ty và cấp cho giấy ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution to lớn establish the company & issuance of the certificate of capital contribution

33

Đăng ký thành viên

Member register

34

Quyền của member Hội đồng thành viên

Rights of members of the Board of Members

35

Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Obligations of members of the Board of Members

36

Mua lại cổ phần

Repurchase of stakes

37

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of stakes

38

Giải quyết tiền để cọc trong một vài trường hợp quánh biệt

Settlement of stakes in some special cases

39

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

40

Hội đồng thành viên

The Board of Members

41

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

42

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Members

43

Điều kiện và thủ tục thực hiện họp Hội đồng thành viên

Conditions & procedures for conducting meetings of the Board of Members

44

Nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên

Resolutions and decisions of the Board of Members

45

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Minutes of meetings of the Board of Members

46

Thủ tục trải qua nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên bằng phiếu điều tra

Procedures for ratification of resolutions and decisions of the Board of Members by questionnaire survey

47

Hiệu lực của nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên

Effect of resolutions & decisions of the Board of Members

48

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

49

Điều kiện đảm nhiệm chức vụ chủ tịch / Tổng giám đốc

Requirements for holding the position of Director/General Director

50

Kiểm thẩm tra viên và Ban kiểm soát

Controllers và the Board of Controllers

51

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và tiện ích khác của chủ tịch Hội đồng thành viên, người đứng đầu / tgđ và người điều hành khác

Salaries, remunerations, bonuses & other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director và other executives

52

Hợp đồng và giao dịch phải được Hội đồng member chấp thuận

Contracts and transactions subject to approval by the Board of Members

53

Tăng, sút vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

54

Điều kiện phân chia lợi nhuận

Conditions for profit distribution

55

Thu hồi vốn hoàn lại hoặc lợi tức đầu tư được chia

Recovery of returned capital or distributed profit

56

Trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc / Tổng giám đốc, người điều hành khác, người thay mặt theo quy định và điều hành và kiểm soát viên

Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives & Controllers

57

Nộp 1-1 kiện người có quyền lực cao điều hành

Filing lawsuits against executives

58

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

59

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Single -member limited liability companies

60

Góp vốn thành lập công ty

Contributing capital to lớn establish the company

61

Quyền của công ty sở hữu

Rights of the owner

62

Nghĩa vụ của chủ sở hữu

Obligations of the owner

63

Thực hiện tại quyền của chủ sở hữu trong ngôi trường hợp đặc biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

64

Cơ cấu tổ chức của người tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức cai quản sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization

65

Hội đồng thành viên

The Board of Members

66

Chủ tịch công ty

The company’s President

67

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

68

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hoặc Tổng giám đốc, người điều hành và quản lý khác và kiểm soát điều hành viên

Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives và Controllers

69

Tiền lương, chi phí thưởng và tác dụng khác của tín đồ điều hành công ty và kiểm soát điều hành viên

Salaries, bonuses & other benefits of the company’s executives and Controllers

70

Cơ cấu tổ chức của người tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn mtv do một cá nhân làm công ty sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual

71

Hợp đồng và giao dịch thanh toán giữa doanh nghiệp và những người có liên quan

Contracts & transactions between the company & related persons

72

Tăng, giảm vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

73

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

STATE-OWNED ENTERPRISES

74

Áp dụng những quy định đối với doanh nghiệp công ty nước

Application of regulations on state-owned enterprises

75

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

76

Hội đồng thành viên

The Board of Members

77

Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên

Rights and obligations of the Board of Members

78

Các yêu cầu so với thành viên Hội đồng thành viên

Requirements to lớn be satisfied by members of the Board of Members

79

Miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

Dismissal, discharge of members of the Board of Members

80

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

81

Quyền và nhiệm vụ của member Hội đồng thành viên

Rights & obligations of members of the Board of Members

82

Trách nhiệm của chủ tịch và các thành viên không giống của Hội đồng thành viên

Responsibilities of President và other members of the Board of Members

83

Quy chế có tác dụng việc, đk và thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viên

Working regulations, conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members

84

Chủ tịch công ty

The company’s President

85

Giám đốc / tgđ và các Phó người đứng đầu / Tổng giám đốc

The Director/General Director and Deputy Directors/General Directors

86

Các yêu ước mà giám đốc / tổng giám đốc phải đáp ứng

Requirements khổng lồ be satisfied by the Director/General Director

87

Miễn nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc / Tổng giám đốc, người quản lý khác và kế toán trưởng

Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives & the chief accountant

88

Kiểm kiểm tra viên cùng Ban kiểm soát

Controllers và the Board of Controllers

89

Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Obligations of the Board of Controllers

90

Quyền của Ban kiểm soát

Rights the Board of Controllers

91

Quy chế thao tác làm việc của Ban kiểm soát

Working regulations of the Board of Controllers

92

Trách nhiệm của kiểm soát viên

Responsibilities of Controllers

93

Miễn nhiệm và bến bãi nhiệm điều hành và kiểm soát viên và kiểm soát viên trưởng

Dismissal & discharge of Controllers và the Chief Controller

94

Công bố thông tin định kỳ

Periodic disclosure of information

95

Tiết lộ tin tức không hay xuyên

Irregular disclosure of information

96

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANIES

97

Vốn của doanh nghiệp cổ phần

Capital of a joint stock company

98

Thanh toán mua cp đã đk khi đăng ký doanh nghiệp

Paying for subscribed shares upon enterprise registration

99

Các nhiều loại cổ phần

Types of shares

100

Quyền của cổ đông phổ thông

Rights of ordinary shareholders

101

Cổ phiếu bao gồm quyền biểu quyết hết sức cao với quyền của người sở hữu chúng

Super-voting shares and rights of their holders

102

Cổ phần ưu tiên tham gia cùng quyền của tín đồ sở hữu chúng

Participating preference shares & rights of their holders

103

Cổ phần ưu đãi hoàn trả và quyền của fan sở hữu chúng

Redeemable preference shares & rights of their holders

104

Nghĩa vụ của cổ đông

Obligations of shareholders

105

Cổ phần phổ quát của người đóng cổ phần sáng lập

Ordinary shares of founding shareholders

106

Chứng chỉ cổ phiếu

Share certificate

107

Sổ đk cổ đông

Shareholder register

108

Chào cung cấp cổ phiếu

Offering shares

109

Chào bán cổ phiếu cho người đóng cổ phần hiện hữu

Offering of shares lớn existing shareholders

110

Phát hành cp riêng lẻ

Private placement of shares

111

Bán cổ phần

Selling shares

112

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of shares

113

Phát hành trái phiếu riêng lẻ

Private placement of bonds

114

Thủ tục xuất bản trái phiếu lẻ loi và ủy quyền trái phiếu riêng lẻ

Procedures for making private placement of bonds and transfer of privately placed bonds

115

Quyết định tạo trái phiếu riêng rẽ lẻ

Deciding private placement of bonds

116

Mua cp và trái phiếu

Buying shares and bonds

117

Mua lại cp theo yêu mong của cổ đông

Share repurchase at shareholders’ request

118

Mua lại cp theo đưa ra quyết định của công ty

Share repurchase under the company’s decision

119

Điều kiện thanh toán và xử lý cp mua lại

Conditions for payment & settlement of repurchased shares

120

Trả cổ tức

Paying dividends

121

Trả lại các khoản giao dịch thanh toán cho cp đã thâu tóm về hoặc cổ tức

Return of payments for repurchased shares or dividends

122

Cơ cấu tổ chức của bạn cổ phần

Organizational structure of a joint stock company

123

Quyền và nhiệm vụ của GMS

Rights & obligations of the GMS

124

Đại hội đồng cổ đông

General Meetings of Shareholders

125

Triệu tập GMS

Convening GMS

126

Danh sách cổ đông có quyền thâm nhập ĐHĐCĐ

List of shareholders entitled khổng lồ participate in the GMS

127

Chương trình nghị sự của GMS

Agenda of the GMS

128

Lời mời tham dự GMS

Invitations to the GMS

129

Thực hiện tại quyền tham gia GMS

Exercising the right khổng lồ attend the GMS

130

Điều khiếu nại để tiến hành GMS

Conditions for conducting the GMS

131

Giao thức họp và biểu quyết

Meeting and voting protocols

132

Phương thức phê chuẩn chỉnh các quyết nghị của Đại hội đồng quản ngại trị

Methods for ratifying resolutions of the GMS

133

Điều khiếu nại phê chuẩn chỉnh các quyết nghị của ĐHĐCĐ

Conditions for ratification of resolutions of the GMS

134

Quyền lực và phương thức phê chuẩn chỉnh các nghị quyết của GMS bằng khảo sát điều tra bảng câu hỏi

Power and method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey

135

Biên bản của GMS

Minutes of the GMS

136

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành của một nghị quyết của GMS

Requesting invalidation of a resolution of the GMS

137

Hiệu lực của quyết nghị của GMS

Effect of the resolution of the GMS

138

Hội đồng cai quản trị

The Board of Directors

139

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng cai quản trị

Term of office & quantity of members of the Board of Directors

140

Cơ cấu tổ chức triển khai và các yêu mong mà thành viên Hội đồng quản trị cần thực hiện

Organizational structure and requirements to be fulfilled by members of the Board of Directors

141

Chủ tịch Hội đồng quản lí trị

The President of the Board of Directors

142

Các buổi họp của Hội đồng cai quản trị

Meetings of the Board of Directors

143

Biên bạn dạng họp Hội đồng quản ngại trị

Minutes of meetings of the Board of Directors

144

Quyền đối với thông tin của thành viên Hội đồng thành viên

Rights to information of members of the Board of Members

145

Miễn nhiệm, sửa chữa và bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng quản ngại trị

Dismissal, replacement and addition of members of the Board of Directors

146

Ủy ban kiểm toán

Audit committee

147

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

148

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và ích lợi khác của thành viên Hội đồng quản ngại trị và người có quyền lực cao / Tổng giám đốc

Salaries, remunerations, bonuses và other benefits of members of the Board of Directors & the Director/General Director

149

Tiết lộ tiện ích liên quan

Disclosure of related interests

150

Trách nhiệm của người điều hành và quản lý công ty

Responsibilities of the company’s executives

151

Quyền khởi kiện Hội đồng quản ngại trị và chủ tịch / Tổng giám đốc

Rights to tệp tin lawsuits against the Board of Directors & the Director/General Director

152

Phê duyệt những hợp đồng và thanh toán giữa doanh nghiệp và những người dân có liên quan

Approving contracts and transactions between the company and related persons

153

Ban kiểm soát

Board of Controllers

154

Các yêu mong mà kiểm soát viên bắt buộc đáp ứng

Requirements to lớn be satisfied by Controllers

155

Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Rights & obligations of the Board of Controllers

156

Quyền so với thông tin của Ban kiểm soát

Rights lớn information of the Board of Controllers

157

Tiền lương, tiền thưởng và những quyền lợi khác của kiểm soát điều hành viên

Salaries, bonuses và other benefits of Controllers

158

Trách nhiệm của kiểm soát và điều hành viên

Responsibilities of Controllers

159

Miễn nhiệm kiểm soát viên

Dismissal of Controllers

160

Nộp report hàng năm

Submission of annual reports

161

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

162

Đối tác

Partnerships

163

CÔNG TY HỢP DANH

PARTNERSHIPS

164

Góp vốn và cấp giấy ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution & issuance of the capital contribution certificate

165

Tài sản của doanh nghiệp hợp danh

A partnership’s assets

166

Hạn chế của thành viên phù hợp danh

Limitations of general partners

167

Quyền và nhiệm vụ của thành viên vừa lòng danh

Rights & obligations of general partners

168

Hội đồng thành viên

The Board of Partners

169

Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Partners

170

Quản trị tởm doanh của bạn hợp danh

Business administration of partnerships

171

Chấm chấm dứt thành viên hòa hợp danh

Termination of general partners

172

Kết hấp thụ thành viên mới

Admission of new partners

173

Quyền và nhiệm vụ của thành viên hòa hợp danh

Rights and obligations of limited partners

174

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

SOLE PROPRIETORSHIPS

175

Sở hữu độc quyền

Sole proprietorships

176

Vốn của những công ty tải riêng

Capital of sole proprietorships

177

Quản lý những công ty độc quyền

Administration of sole proprietorships

178

Cho thuê quyền mua riêng

Leasing out a sole proprietorship

179

Bán quyền thiết lập duy nhất

Selling a sole proprietorship

180

Thực hiện quyền của nhà sở hữu trong số những trường hợp quánh biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn ra đời doanh nghiệp vachngannamlong.com vừa đáp án xong câu hỏi thành lập doanh nghiệp tiếng anh là gì? Chúng tôi còn cung ứng thêm những thuật ngữ khác liên quan đến đk doanh nghiệp. Chúc các bạn học tốt!