Diagnostic Là Gì

     
diagnostic /,daiəg"nɔstik/* tính từ- chẩn đoán* danh từ- (y học) triệu triệu chứng (bệnh)- số những phép chẩn đoán; chẩn đoán học=X-ray diagnostic+ phép chẩn đoán bằng tia X
Dưới đấy là những mẫu câu gồm chứa từ "diagnostic", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - vachngannamlong.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú diagnostic, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ diagnostic trong cỗ từ điển tự điển Anh - vachngannamlong.comệt

1. A useful diagnostic technique".

Bạn đang xem: Diagnostic là gì

cung cấp kỹ thuật trực tiếp xuất xắc vời."

2. She needs a full diagnostic.

Bà ấy buộc phải kiểm tra lại toàn bộ.

3. Diagnostic logging is disabled by default.

kỹ năng ghi nhật cam kết chẩn đoán vẫn ở tâm trạng tắt theo mang định.

4. Diagnostic logging is a troubleshooting mode.

Ghi nhật ký chẩn đoán là một cơ chế khắc phục sự cố.

5. The diagnostic logs are saved on your computer.

Nhật ký kết chẩn đoán được giữ trên máy tính của bạn.

6. Dr. House is the head of diagnostic medicine.

chưng sĩ House là trưởng khoa chuẩn đoán.

7. A CityStrength Diagnostic lớn build a city’s resilience

công tác Phân tích Thế to gan lớn mật Đô thị sẽ xây dựng dựng kĩ năng phục hồi toàn diện cho thành phố

8. We ran every diagnostic demo apart from human trials.

rất có thể cậu sẽ chết khi gắng làm chuyện này.

9. She"s a valuable part of Dr. House"s diagnostic team.

Cô ấy là 1 phần quan trọng trong nhóm chẩn đoán của bác sĩ House.

10. It is not being used in regular diagnostic imaging.

Tính năng này sẽ không được tận dụng trong bài toán chụp rất âm thông thường.

11. The top, one-digit diagnostic cấp độ includes 14 headache groups.

Mức trước tiên (chữ số đầu tiên) bao hàm 14 nhóm đau đầu.

12. I"m running that diagnostic on your blood samples right now.

Tôi đang chuẩn chỉnh đoán dựa trên các mẫu huyết của cô.

13. The presence of these cells is diagnostic of Hodgkin"s lymphoma.

Sự hiện nay diện của các tế bào này là dấu hiệu để chẩn đoán ung thư hạch Hodgkin.

14. The radioactive 99mTcO4− anion is an important radiopharmaceutical for diagnostic use.

Anion phóng xạ 99mTcO4− là 1 trong dược phẩm phóng xạ đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán bệnh.

15. Serum is used in numerous diagnostic tests, as well as blood typing.

ngày tiết thanh được thực hiện trong không ít xét nghiệm chẩn đoán, tương tự như xác định team máu.

16. So the idea of very specific diagnostic microscopes comes out of this.

Vậy ý tưởng kính hiển vachngannamlong.com đặc thù cho chẩn đoán xuất phát từ cái này.

17. This technique is commonly used in basic science research và laboratory diagnostic purpose.

nghệ thuật này thường xuyên được áp dụng trong nghiên cứu khoa học tập cơ phiên bản và mục đích chẩn đoán trong phòng thí nghiệm.

18. As well as their diagnostic significance they are important in the control of outbreaks.

Cũng như chân thành và ý nghĩa chẩn đoán, chúng tương đối quan trọng trong vachngannamlong.comệc kiểm soát điều hành dịch bệnh.

19. In people with diabetes, levels below 3.9 mmol/L (70 mg/dL) is diagnostic.

Ở những người mắc đái túa đường bên dưới 3.9 mmol/L(70 mg/dL) thì được chẩn đoán mắc.

20. Research lớn develop new pepsin-targeted therapeutic & diagnostic tools for gastric reflux is ongoing.

nghiên cứu và phân tích phát triển những công nạm điều trị với chẩn đoán pepsin nhằm mục tiêu mới mang đến trào ngược dạ dày vẫn tiếp tục.

Xem thêm: Tắt Màn Hình Ở Máy Tính Kết Nối Bằng Teamviewer, Chia Sẻ Màn Hình (Screen Sharing)

21. Its cross-sectional images are used for diagnostic and therapeutic purposes in various medical disciplines.

Hình ảnh cắt ngang của nó được thực hiện cho mục tiêu chẩn đoán và điều trị trong những ngành y tế khác nhau.

22. The Watch Tower Society does not make recommendations or decisions for indivachngannamlong.comduals on medical & diagnostic practices.

Hội Tháp Canh không ý kiến đề nghị hoặc ra quyết định cho cá nhân nào về những cách chữa dịch hoặc chẩn bệnh.

23. Well, all the other locks in Max"s facility use a keypad system, but this one"s a bio-diagnostic.

toàn bộ khoá tại xưởng Max hầu như dùng khối hệ thống điều khiển từ xa, nhưng tính năng này là thừa nhận dạng sinh học.

24. The Heaf test, a diagnostic skin test, was long performed to lớn determine whether or not children had been exposed to lớn tuberculosis infection.

thí nghiệm Heaf, là một trong test da chẩn đoán, được triển khai để xác minh có hay là không trẻ em đã có được tiếp xúc với dịch lao.

25. Diagnostic criteria have been proposed for other behavachngannamlong.comoral addictions, and these are usually also based on established diagnoses for substance abuse and dependence.

tiêu chuẩn chẩn đoán đang được lời khuyên cho các hành vachngannamlong.com nghiện ngập khác, và đa số tiêu chuẩn chỉnh này cũng thường dựa trên những chẩn đoán được thiết lập về lạm dụng và phụ thuộc vào vào hóa học kích thích.

26. Congress on Alcohol và Health, “approximately 14 million Americans —7.4 percent of the population— meet the diagnostic criteria for alcohol abuse or alcoholism”

Congress on Alcohol & Health), “khoảng chừng 14 triệu con người Mỹ—7,4 phần trăm dân số — được chẩn đoán là gồm triệu triệu chứng uống rượu quá đáng hoặc nghiện rượu”

27. GPS, HD clip and still images, libraries of books và music, medical diagnostic giải pháp công nghệ -- are now literally dematerializing và demonetizing into your cellphone.

GPS, vachngannamlong.comdeo quality HD và hình ảnh tĩnh, tủ sách sách cùng nhạc, technology chẩn đoán y tế,... Sẽ thực sự được phi vật chất hóa và phi chi phí tệ hóa vào trong những chiếc di động của các bạn.

28. The fear is categorized by the DS M-IV ( Diagnostic and Statistical Manual , 4th Ed ) as part of the subtype " blood-injection-injury " phobias .

Nỗi khiếp sợ được phân nhiều loại theo DSM-IV ( hướng dẫn Chẩn đoán với Thống kê , Ed 4 ) như một phần của dạng phụ ám ảnh " ngày tiết - chích - gặp chấn thương " .

29. OOCL is assisting with the transportation of the latest diagnostic medical equipment và supplies from the United States (donated by global corporations) lớn Shanghai Children"s Hospital, China.

OOCL đang cung ứng vận chuyển thiết bị chẩn đoán y tế tiên tiến nhất từ Hoa Kỳ (trao tặng kèm bởi những doanh nghiệp quốc tế) đến cơ sở y tế Nhi đồng Thượng Hải, Trung Quốc.

30. Màn chơi III: Nineteen District Hospitals (with 473 beds) that provachngannamlong.comde basic in-patient & outpatient care (although more the latter than the former) & selected diagnostic servachngannamlong.comces.

cung cấp III: Mười chín cơ sở y tế Quận (với 473 giường) rất có thể cung cấp dịch vụ chăm lo sức khỏe khoắn nội, ngoại trú (dù nước ngoài trú nhiều hơn) và một số dịch vụ chẩn đoán.

31. With the integrated microscope & computer analysis, Rebecca và her colleagues have been able to create a van that has both a diagnostic setup and a treatment setup.

Với mẫu kính hiển vachngannamlong.com được tích hợp và phân tích bằng máy tính, Rebecca với đồng nghiệp rất có thể tạo ra dòng xe được thiết lập cả chẩn đoán và chữa trị bệnh.

32. Plagioclase is a major constituent mineral in the Earth"s crust, và is consequently an important diagnostic tool in petrology for identifying the composition, origin và evolution of igneous rocks.

Plagiocla là khoáng vật chủ yếu trong vỏ Trái Đất, với là vệt hiệu đặc biệt quan trọng trong vachngannamlong.comệc phân tích thạch học tập để xác minh thành phần, xuất phát và tiến hóa của đá mácma.

33. (Isaiah 55:8, 9) Thus, they shun diagnostic techniques that smack of spiritism, & they avoid treatments that vachngannamlong.comolate Bible principles. —Psalm 36:9; Acts 15:28, 29; Revelation 21:8.

vị đó, họ tránh các phương thức chẩn bệnh có sắc thái ma thuật, và họ tránh những phương pháp chữa trị vachngannamlong.com phạm luật nguyên tắc Kinh-thánh (Thi-thiên 36:9; Công-vụ những Sứ-đồ 15:28, 29; Khải-huyền 21:8).

34. Another fun fact is, this is what we actually send out there as a standard diagnostic tool, but here in this envelope I have 30 different foldscopes of different configurations all in a single folder.

Tôi bao gồm 30 loại Foldscope khác biệt với các cấu hình khác nhau, toàn bộ trong độc nhất một bìa giấy.

35. There is debate about whether lớn include internet addiction as a separate illness in the next edition of the Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders , publish in 2012 , which determines which mental illnesses are covered by insurance .

Có tranh cãi có bao hàm chứng nghiện internet như một bệnh đơn lẻ trong ấn bản kế tiếp của tập hướng dẫn chẩn đoán cùng thống kê các rối loạn tinh thần , xuất phiên bản trong năm 2012 , xác minh những căn bệnh tinh thần nào được bảo hiểm chi trả cho vachngannamlong.comệc chữa trị .

36. Màn chơi V: The National Referral Hospital (937 beds) in Georgetown that provachngannamlong.comdes a wider range of diagnostic and specialist servachngannamlong.comces, on both an in-patient & out-patient basis; the Psychiatric Hospital in Canje; & the Geriatric Hospital in Georgetown.

cung cấp V: bệnh dịch vachngannamlong.comện nước nhà (937 giường) tại Georgetown hỗ trợ các dịch vụ thương mại chẩn đoán và phân tích phức hợp hơn, cả với các bệnh nhân nội, nước ngoài trú; căn bệnh vachngannamlong.comện tâm thần tại Canje; và cơ sở y tế Lão khoa trên Georgetown.

37. At that time, the five signs most often interpreted as diagnostic of homosexuality were 1) buttocks & anuses; 2) feminine clothing; 3) male or female sex organs; 4) human figures without male or female features; and 5) human figures with both male & female features.

Ở thời đó, năm dấu hiệu để chẩn đoán đồng tính luyến ái là 1) bờ mông cùng lỗ hậu môn; 2) áo xống nữ tính; 3) phòng ban sinh dục nam giới hoặc nữ; 4) hình mẫu người không mang ý nghĩa nam tuyệt nữ; với 5) biểu tượng người với cả hai tính nam và nữ.

38. Yes, there is a need for us khổng lồ find a cure for HIV, to lớn find an effective vaccine for malaria, to find a diagnostic tool that works for T.B., but I believe that we owe it lớn those who willingly & selflessly consent lớn participate in these clinical trials to vì chưng this in a humane way.

Đúng thế, ta yêu cầu tìm ra phương pháp chữa trị HIV, đề nghị tìm một vắc-xin sốt lạnh hiệu quả, bắt buộc tìm một phép tắc chẩn bệnh xuất sắc cho dịch lao, nhưng mà tôi có niềm tin rằng để đạt như thế, ta nợ những người dân tự nguyện hi sinh đồng ý tham gia các thử nghiệm lâm sàng này, một cách tiến hành nhân đạo nhất.

39. Yes, there is a need for us lớn find a cure for HlV, to find an effective vaccine for malaria, to find a diagnostic tool that works for T. B., but I believe that we owe it to those who willingly and selflessly consent khổng lồ participate in these clinical trials to vì this in a humane way.

Xem thêm: Hạt Hạnh Nhân ( Almond Là Gì, Những Tác Dụng Tuyệt Vời Cho Sức Khỏe Và Làm Đẹp

Đúng thế, ta đề nghị tìm ra phương pháp chữa trị HIV, buộc phải tìm một vắc- xin sốt giá buốt hiệu quả, cần tìm một qui định chẩn bệnh tốt cho dịch lao, dẫu vậy tôi có niềm tin rằng để đạt như thế, ta nợ những người dân tự nguyện hi sinh chấp nhận tham gia các thử nghiệm lâm sàng này, một cách thực hiện nhân đạo nhất.