ESSENTIALLY LÀ GÌ

     
And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy into the business world.

Bạn đang xem: Essentially là gì


Đó là lần thứ nhất một khái niệm chiến lược về cơ bản là bao gồm tính quân sự chiến lược đã được gửi vào quả đât kinh doanh.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation và exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us to dwell with our families in the presence of God & Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự phục hồi đó, sự gọi biết, các giáo lễ thiết yếu cho việc cứu rỗi cùng sự tôn cao một đợt tiếp nhữa có sẵn cho tất cả mọi người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó chất nhận được mỗi người chúng ta sống vĩnh viễn với gia đình của chính bản thân mình nơi hiện diện của Thượng Đế với Chúa Giê Su Ky Tô!
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, và maintaining a Family Worship evening are essential to the entire family’s spiritual well-being.
Bài đồ vật hai lưu ý làm cố gắng nào việc giữ mắt đối kháng thuần, theo đuổi các phương châm thiêng liêng và gia hạn Buổi thờ phượng của mái ấm gia đình là điều trọng yếu để mái ấm gia đình vững bạo phổi về thiêng liêng.
This is essential khổng lồ overcome our speechlessness & the separation provoked by rival political forces.
Điều quan trọng là buộc phải vượt qua sự im lặng hèn mạt và sự phân chia rẽ tạo ra bởi những thế lực bao gồm trị.
Phenylalanine is one of the essential amino acids and is required for normal growth and maintenance of life.
Phenylalanine là trong số những axit amin thiết yếu với được yêu thương cầu cho việc phát triển bình thường và bảo trì cuộc sống.
Perhaps this is an idea for you which will lead to family discussions, family home evening lessons, preparation, and even invitations for essential ordinances in your family.12
Có lẽ đây là một ý kiến cho các anh chị em em, mà lại sẽ dẫn đến các cuộc thảo luận trong gia đình, các bài học về buổi họp tối gia đình, sự chuẩn chỉnh bị, và ngay cả những lời mời để làm các giáo lễ cần thiết trong gia đình mình nữa.12
Tôi đang gửi ra chủ kiến rằng thẩm mỹ và trí tuệ sáng tạo là những phương pháp vô cùng quan trọng cho sự đồng cảm.
" What we vì chưng is expand our balance sheet and on one side we have the cash we "re creating & on the other side , we have the gilts essentially that we "re purchasing , " explains Paul Fisher .
Ông Paul Fisher giải thích : " đều gì họ làm là không ngừng mở rộng bảng phẳng phiu kế toán cùng một bên bọn họ có tiền mặt họ đang tạo nên và bên đó , họ có chứng khoán viền vàng nhưng thực chất là họ đang download . " .
This was seen in his variety of apparel: he appeared in the costumes of the Bedouin, the traditional clothes of the Iraqi peasant (which he essentially wore during his childhood), and even appeared in Kurdish clothing, but he also appeared in Western suits fitted by his favorite tailor, projecting the image of an urbane and modern leader.
Này đã được quan sát thấy trong vô số nhiều nay: ông ta lộ diện trong bộ đồ của Bedouin, truyền thống cuội nguồn quần áo của dân cày Iraq (mà ông ta về cơ bản mặc trong thời thơ ấu), và thậm chí là quần áo Kurdish, tuy thế cũng xuất hiện thêm ở xiêm y phương Tây may bởi thợ may mếm mộ của ông ta, thể hiện hình ảnh của một lãnh đạo thanh trang và hiện đại.
So essential are these truths that Heavenly Father gave both Lehi & Nephi visions vividly representing the word of God as a rod of iron.
Các lẽ thật này hết sức quan trọng mang lại nỗi phụ thân Thiên Thượng đã đến Lê Hi lẫn Nê Phi thấy rõ ràng những khải tượng nhưng lời của Thượng Đế được tượng trưng như là một trong những thanh sắt.
It is essential that all State agencies , departments and local authorities liaise & make a joint effort và encourage the public lớn monitor the epidemics & step up measures to giảm giá with this deadly disease .
cần gồm sự phối hợp đồng hóa giữa toàn bộ các phòng ban nhà nước , các phòng ban và cơ quan ban ngành địa phương để khuyến khích tín đồ dân đo lường và tính toán bệnh dịch và tăng tốc các phương án để đối phó với bệnh lý chết người này .

Xem thêm: Ăn Xong Tắm Có Tốt Không - Thói Quen Xấu Cần Thay Đổi


Having a separate trương mục for each end-advertiser is essential lớn maintaining the integrity of the Google Ads chất lượng Score.
Việc tài năng khoản riêng lẻ cho mỗi nhà quảng cáo cuối là điều cần thiết để duy trì tính toàn diện của Điểm chất lượng trên Google Ads.
A walk through the tower reveals how residents have figured out how lớn create walls, how to make an air flow, how khổng lồ create transparency, circulation throughout the tower, essentially creating a home that"s completely adapted khổng lồ the conditions of the site.
Một chuyến đi bộ xuyên tòa tháp cho thấy thêm làm nắm nào đông đảo cư dân ở đây đã nghĩ ra bí quyết tạo đều bức tường, biện pháp làm thông gió, có tác dụng tường kính vào suốt, lưu giữ thông xuyên suốt tòa tháp, cơ bản là tạo ra một ngôi nhà hoàn toàn thích nghi cùng với những điều kiện của vị trí.
The prophet Moroni tells us that charity is an essential characteristic of those who will live with Heavenly Father in the celestial kingdom.
Tiên tri mô Rô Ni cho chúng ta biết rằng lòng bác ái là 1 đặc tính thiết yếu của những người đang sống với thân phụ Thiên Thượng trong thượng thiên giới.
You can imagine building up some library, whether real or virtual, of fingerprints of essentially every virus.
Bạn có thể tưởng tượng bài toán xây dựng vài thư viện, thật hoặc ảo, về "vân tay" của hầu hết các loại virus.
They are bad for users because they can lead khổng lồ multiple similar pages in user tìm kiếm results, where each result ends up taking the user to lớn essentially the same destination.
Chúng có hại cho người tiêu dùng vì chúng hoàn toàn có thể dẫn tới nhiều trang kiểu như nhau trong tác dụng tìm kiếm cho những người dùng, trong những số ấy về cơ bản mỗi kết quả đưa người tiêu dùng đến đích mang đến giống nhau.
The popular historian Alison Weir believes the events in the letter lớn be essentially true, using the letter to lớn argue that Isabella was innocent of murdering Edward.
Nhà nghiên cứu lịch sử hào hùng đại trà Alison Weir tin tưởng rằng sự kiện trong bức thư về cơ bản là bao gồm thực, khi sử dụng lá thư nhằm lập luận rằng Isabella ko phạm tội giết thịt Edward.
He stepped down from BRIAM in 1965 và the organisation, deprived of the man who was essentially its raison d"être, folded up around him.
Ông từ bỏ chức ngoài BRIAM vào năm 1965 với tổ chức, có những kẻ bị miễn nhiệm về cơ bản là những bạn teen lý tưởng (raison d"être), sẽ tụ tập theo ông.
These examples well illustrate the point that Jesus taught, namely that “bold persistence” is proper, even essential, in seeking Jehovah. —Luke 11:5-13.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Tên Bảng Trong Word Tự Động, Cách Tạo Danh Mục Bảng Biểu Trong Word Tự Động


Những trường phù hợp này cho thấy thêm rõ điểm nhưng mà Chúa Giê-su dạy, ấy là “làm rộn <“mặt dày ngươi dạn”, Nguyễn cố gắng Thuấn>” là yêu thích hợp, thậm chí là thiết yếu, khi tìm tìm Đức Giê-hô-va.—Lu-ca 11:5-13.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M