IN FACT LÀ GÌ

     

Written by Ptran . Published on 25 tháng 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 32981

Gửi e-mail bài này

Sự biệt lập về cách dùng giữa actually, in fact well


*

1/ actually, in fact

a/ Cả actually với infact đều dùng để làm bổ nghĩa hoặc từ chối lại ý đã có đề cập trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

Bạn sẽ xem: In fact là gì Well, it may sound very straightforward lớn you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them lớn socialise - up to a certain point!

b/ trong khi actually với in fact có thể được cần sử dụng để hỗ trợ thêm thông tin chi tiết hoặc hiểu rõ nghĩa hơn mang lại điều vừa nói

Example:

I"m going to take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve been promoted to senior sales manager.

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ lưu giữ ý:

Có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để làm rõ nghĩa hoặc ra mắt thông tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used lớn introduce unwelcome news:

Richard wants khổng lồ invite us to lớn spend the weekend at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve already said we can"t go.

 

Khi được đặt tại cuối mệnh đề, actually sử dụng để xác nhận thông tin mà fan ta không ý muốn đợi hoặc không cho là tới.

Xem thêm: Làm Sao Để Nước Chảy Từ Thấp Lên Cao, Cách Đưa Nước Từ Thấp Lên Cao

Example:

 

2/ well

a/ Well được sử dụng phổ biến giữa những cuộc bàn luận hơn đối với in fact cùng actually. Chủ yếu để dẫn dắt mang đến điều chúng ta sẽ nói, thỉnh phảng phất cũng có thể dùng để cho tất cả những người nói thêm thời gian suy nghĩ.

Example:

So how much bởi you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how bởi you propose to lớn furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-hand furniture.

b/ dùng well lúc muốn kể tới 1 dự định không được trả thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going to lớn now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot khổng lồ go.

Xem thêm: Mẫu Iphone 6S Màu Nào Bán Chạy Nhất Màu Nào? Iphone 6 Màu Nào Bán Chạy Nhất

c/ quanh đó ra, fan ta còn cần sử dụng well trong phương pháp nói giảm

Example:

Well can also serve to introduce important information:

You know I"ve been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmm. ~ Well, we"re going to get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong tình huống bạn phải đồng ý dù không chấp nhận lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have khổng lồ pull out of the trip to lớn Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget to save that document & now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have khổng lồ re-type it.

 

 

Đăng ký kết thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào tầm 8h30 sáng vật dụng 2, 4, 7 sản phẩm tuần nhằm học và được điểm cao như ý muốn với công tác luyện thi IELTS tại Du học tập SET