It Was Thought That The Accident Was Caused By Human Error

     

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

Thanks khổng lồ his parents’ ______ , he tried his best khổng lồ win a place at a university


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

There was no need for you to have left the house in such weather.

Bạn đang xem: It was thought that the accident was caused by human error


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions

The boy was always ________ trouble as a youth. Then, khổng lồ everyone’s surprise, he became a policeman


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

Xem thêm: Giải Phương Trình Bậc 2 Bằng C Hai Một Ẩn Trong C, Giải Phương Trình Bậc Hai Với C++

I found my new contact lenses strangely at first, but I got used to them in the end


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions

You will spend at least one year working abroad ________ you can find out how things operate overseas


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

To attract the waiter’s attention, wait until you _______ and raise you hand slightly


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions

He couldn"t give a ________ explanation for his actions


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

When wet, ________


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines of each pair of sentences in the following questions

I thought they might be hungry. I offered them something khổng lồ eat.

Xem thêm: Công Nghệ 7 Bài 39 : Chế Biến Và Dự Trữ Thức Ăn Cho Vật Nuôi (Ngắn Gọn)


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions

By the time human beings become fully aware of the importance of the ozone layer, it ______ seriously damaged


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main găng tay in each of the following word


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is pronounced differently from the rest in each of the following questions


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

The last person __________ will have khổng lồ turn off the lights


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

Jeff: “May I borrow your dictionary for a while?”

Bloom: “__________”


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn mức giá dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện và đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài bác tập các môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn tổn phí

Thông tin quy định


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền