Kinh Phật Tiếng Anh Là Gì

     

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay những từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch thuận lợi tra cứu các thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như bạn có thêm thông tin, sung sướng đóng góp ý kiến phần bình luận hoặc e-mail phungocviet03gmail.com. Xin cám ơn


*

Các trường đoản cú vựng giờ Anh sử dụng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng thọ Đại giới (250 giới sau không nhiều nhất 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) và tu tập ít nhất 2 năm, tuổi đời tối thiểu là trăng tròn tuổi.Bạn đang xem: kinh phật tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức tất cả tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi đời trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi đời trên 60 tuổi)

hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công triệu chứng quận 2

Đồ thiết bị trong chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage khổng lồ the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân cùng quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Duyên khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cuội nguồn cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, thứ đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: nhân tình Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: hình thức nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng sinh sản hóa, Đấng sáng thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: công ty thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của fan Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ vật chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, chổ chính giữa hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dở hơi muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự tâm, thiện lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân thành, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: chiếc ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: khiếp sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: sang trọng tiền sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.Bạn sẽ xem: kinh phật tiếng anh là gì

=> các sự xung đột nhiên đều có thể được giải quyết với sự khoan dung, nhẫn nại cùng chân thành.

Bạn đang xem: Kinh phật tiếng anh là gì

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> tuyến đường nhận thức của các tín ngưỡng chân đó là thông qua việc thực hành thực tế tu sửa bản thân theo các tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi các vị giác mang như Phật thích hợp Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, & they vị other ways to discover the mystery of connection between human và universal.

=> những tín ngưỡng chân chính xuất hiện thêm trong xóm hội loài bạn khi các tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp. Họ giúp khôi phục lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức chân thiết yếu cho con người.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Laravel Test Nói Chung Và Mockery Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Mockery

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> các nhà kỹ thuật nói rằng họ chỉ phân biệt được 4% vật chất trong vũ trụ, vày đó chúng ta không thể thấy được sự tồn tại của những sinh mệnh được cấu thành bởi các vật chất khác. Mặc dù từ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo rất có thể nhận thức về Thần – số đông sinh mệnh cao cấp hơn loài người.

Xem thêm: Chất Oxi Hóa Còn Gọi Là Gì? Chất Khử Là Gì? Các Chất Oxi Hóa Thường Gặp

khác 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / các từ vựng tiếng Anh sử dụng trong chùa thỉnh thoảng dùng ngữ điệu pali hay sanskrit (tiếng Phạn) vì vậy cực nhọc ghi nhớ vì vậy gây trở ngại cho biên dịch, bởi vì vậy, bài toán dùng đúng mực thuật ngữ dùng trong miếu hay nghành phật giáo là quan liêu trọng.