Phản ứng đốt cháy amin

     

Trung trung ương luyện thi, cô giáo - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Phản ứng đốt cháy amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* nhận xét:

- Amin đối kháng chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, solo chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bởi một lượng oxi vừa đủ tạo nên 8V lít láo hợp có khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí và hơi những đo ở thuộc điều kiện). X tất cả CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo lưu ý đáp án N = 1 → amin đơn chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo giả thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị vừa lòng là: x = 3 và y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2 amin no đối kháng chức là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, chiếm được CO2 cùng hơi nước phần trăm thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Cách làm phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 cùng C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 với C2H5NH2

D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ thành phần số mol. Rất có thể xem số mol của CO2 cùng H2O thứu tự là 8 với 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin đó là CH3NH2 cùng C2H5NH2

Đáp án: C

3. Tất cả hổn hợp M tất cả một anken với hai amin no, solo chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng sau đó (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol và nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT yếu tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken gồm số C > hoặc =2. Do vậy, 2 amin cần là CH5N và C2H7N.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Hóa 10 Kết Nối Tri Thức, Giải Hóa 10

Đáp án: C

4. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 amin no, đối chọi chức, mạch hở đề nghị 0,66 mol O2. Khoác khác, cho 9,7g X tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M nhận được dung dịch đựng mg muối trung hòa. Quý giá m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi bí quyết trung bình của các thành phần hỗn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của tất cả hổn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối bột m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lit khí (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm amin no, solo chức, mạch hở Y và ankan Z nên vừa đủ 25,48 lit O2 (đktc) chiếm được 16,83g H2O. Cách làm phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y cách làm chung CnH2n + 2 với CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT yếu tắc O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) với (2)→x = 0,13 mol và y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn là m = 4 cùng n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy trọn vẹn 1,18g amin đối chọi chức X bởi một lượng không gian vừa đủ. Dẫn tổng thể hỗn vừa lòng khí vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 6g kết tủa và 9,632 lit khí (đktc) nhất thoát thoát ra khỏi bình. Mang thiết trong ko khí bao gồm 20% O2 cùng 80% về thể tích. Số đồng phân cấu trúc của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người Là Câu Nói Của Ai

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N tất cả số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 amin (no, đối kháng chức, đồng đẳng kế tiếp) và hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở đk thường, có cùng số H vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lit khí X yêu cầu vừa đầy đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Những thể khí được đo sinh sống đktc. % thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT nhân tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol cùng n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon gồm số C = 2 là C2H2 với C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol với C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol với y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung trung khu luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC