Posture Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu tất cả chứa trường đoản cú "posture", trong cỗ từ điển từ điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo mọi mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ posture, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ posture trong cỗ từ điển tự điển giờ Anh

1. Posture upset và tense.

Bạn đang xem: Posture là gì

2. Look at his posture.

3. Head up, a princely posture.

4. Inflatable air pocket posture devachngannamlong.comce

5. She has very good posture.

6. Good stomach, good legs good posture.

7. She"s got very good/bad posture.

8. Posture should convey an attentive attitude.

9. Look at her posture; it"s remarkable.

10. Your posture, your poise, military. < Chuckles >

11. Breathing: polluted air, poor posture, smoking.

12. Poor posture will give you backache.

13. Sit in a relaxed upright posture.

14. Politicians have neglected our military posture.

15. Poor posture can lead to muscular problems.

16. 3 Poor posture will give you backache.

17. Biarticular Muscles, Muscle Testing, Posture, Biomechanics, Levers.

18. Kinesics is gestures, body movements & posture.

19. Và your posture, too rigid, no swagger.

20. The stance incorporates body alignment and toàn thân posture.

Xem thêm: Cách Làm Gà Quay Không Cần Lò Nướng, Bí Quyết Làm Món Gà Quay Giòn Da Ngon Tuyệt

21. 17 Poor posture can lead khổng lồ muscular problems.

22. Desk-attaching, shock-absorbing cushion for posture correction

23. Proper posture is also involved in personal appearance.

24. He sat in a posture of absolute respect.

25. Discuss how posture can affect one’s personal appearance.

26. Good posture also helps your bust look bigger.

27. He bid us keep in a ready posture.

28. He bade us keep in a ready posture.

29. Keep in mind posture, body toàn thân language & active listening.

30. Bad Posture slide down into couch when we relax.

31. The government has adopted an aggressive posture on immigration.

32. Objective:To explore the best bathing posture in neo nates.

33. 3 The war - monger would sometimes posture for peace.

34. Sitting posture: in schools, companies generally take the chair.

35. Models with bad posture are occasionally trained lượt thích that.

36. One accessory not to be overlooked is good posture.

37. 9 He bid us keep in a ready posture.

Xem thêm: Lỗi Máy Tính Lên Nguồn Nhưng Không Lên Màn Hình Hiệu Quả, Cách Xử Lý Khi Bật Máy Tính Để Bàn Không Lên

38. Back pains can be the result of bad posture.

39. Posture apparatus for maintaining alignment of shield excavators during tunnelling