Present With Nghĩa Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ bao gồm mặt, hiện nay diệnto be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: có mặt ở...to be present lớn the mind: hiện ra trong trí hiện tại nay, hiện tại tại, hiện tại thời, nay, nàypresent boundaries: đường ranh giới hiện nay tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự hỗ trợ hết sức chuẩn bị trong lúc hồi hộp khó khăn danh từ hiện nay tại, hiện nay thời, hiện tại giờ, hiện nay, dịp này, bây giờat present: hiện tại tại, bây giờ, dịp nàyfor the present: trong những lúc này, hiện tại giờ (pháp lý);(đùa cợt) tư liệu này, tư liệu nàyby these presents: vì chưng những tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện nay tại danh từ qua biếu, thiết bị tặng, tặng ngay phẩmto make somebody a present of something: biếu ai loại gì, tặng ai loại gì danh từ bốn thế giơ súng ngắm tứ thế bồng súng chào ngoại hễ từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường hòa hợp này lộ ra một số cạnh tranh khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: gửi một bạn dạng kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình diễn vấn đề một cách rất rõ ràng biểu hiện (một vở kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu hiện rato present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra trong phán đoán tôi reviews (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết kiến, gửi (ai) vào bệ kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được đưa vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để quản lý xứ đạo) biếu tặng (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào
hiện tạiat the present time: vào thời điểm hiện tạipresent value: quý giá hiện tạitrình bàyLĩnh vực: toán và tinhiện naypresent requirement: nhu yếu hiện naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện hànhpresent timehiện tạipresent timehiện thờipresent valuegiá trị hiện cópresent valuegiá trị hiện thờipresent valvehiện giábày tỏđưanộptrìnhfailure khổng lồ present: sự chưa thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (to ...): trình thư để ký têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình đưa ra phiếu nhằm lãnh tiềnnet present valuegiá bây giờ thuầnnet present valuehiện giá chỉ ròngnet present valuephương pháp giá trị thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính giá bán trị bây giờ thuầnpresent capitalvốn đang gọipresent capital valuegiá trị lúc này của tứ bảnpresent capital valuegiá trị vốn vẫn gọipresent discounted valuegiá trị hiện tại chiết tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsnhu mong hiện tạipresent valuegiá trị hiện tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)năm ni <"preznt> tính từ o có mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, thời điểm này, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá chỉ trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past và present a danh sách of all club members, past and present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Soạn Bài Soạn Văn 8 Tập 1 Giải Văn 8 Tập 1 Giải Văn 8 Tập 1, Sách Giải Văn

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Lớp 10 Trang 66 Kết Nối Tri Thức

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past