Số chia hết cho 3

     

Mời quý thầy cô cùng những em học sinh lớp 4 tìm hiểu thêm bài học Dấu hiệu phân chia hết mang đến 3. Bài học được chúng tôi biên biên soạn với không thiếu nội dung bám đít chương trình Toán lớp 4, bao gồm phần kiến thức và kỹ năng cần nhớ, chỉ dẫn giải bài tập SGK . Bên cạnh đó, nhằm giúp cho các em học viên củng cố bài xích tập tốt hơn, shop chúng tôi còn biên soạn thêm nội dung Bài tập minh họa . Hi vọng với bài học này sẽ giúp đỡ các em học hành thật tốt bài Dấu hiệu phân chia hết mang đến 3.

Bạn đang xem: Số chia hết cho 3


a) Ví dụ

63 : 3 = 21. Ta gồm : 6 + 3 = 9, 9 : 3 = 3. 123 : 3 =41. Ta bao gồm : 1 + 2 + 3 = 6, 6 : 3 = 2 91 : 3 = 30 (dư 1). Ta tất cả : 9 + 1 = 10, 10 : 3 = 3 (dư 1). 125 : 3 = 41 (dư 2). Ta có : 1 + 2 + 5 = 8, 8 : 3 = 2 (dư 2).

b) Dấu hiệu phân chia hết đến 3

Các số gồm tổng các chữ số phân chia hết cho 3 thì chia hết mang lại 3. 

Chú ý : Các số có tổng những chữ số không chia hết cho 3 thì không phân tách hết đến 3.


Bài 1: Trong những số sau, số nào phân tách hết mang lại 3 ?

231 ; 109 ; 1872 ; 8225 ; 92 313

Hướng dẫn giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét coi tổng đó chia hết mang đến 3 tốt không. Những số tất cả tổng các chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân chia hết cho 3.

+ Số 231 có tổng những chữ số là 2 + 3 + 1 = 6.

Mà 6 phân tách hết mang lại 3 đề nghị số 231 phân chia hết mang đến 3.

+ Số 109 gồm tổng những chữ số là một trong những + 0 + 9 = 10 .

Mà 10 không phân chia hết mang đến 3 đề xuất số 109 không phân tách hết mang đến 3.

+ Số 1872 có tổng các chữ số là một trong + 8 + 7 + 2 = 18.

Mà 18 phân tách hết đến 3 đề nghị số 1872 chia hết cho 3.

+ Số 8225 bao gồm tổng các chữ số là 8 + 2 + 2 + 5 = 17.

Mà 17 không phân tách hết mang lại 3 phải số 8225 không chia hết mang lại 3.

+ Số 92 313 bao gồm tổng các chữ số là 9 + 2 + 3 + 1 + 3 = 18.

Mà 18 chia hết cho 3 yêu cầu số 92 313 phân tách hết đến 3.

Vậy trong số số vẫn cho, những số phân tách hết mang đến 3 là :

231 ; 1872 ; 92 313.

Bài 2: Trong các số sau, số như thế nào không chia hết mang lại 3 ?

96 ; 502 ; 6823 ; 55 553 ; 641 311.

Hướng dẫn giải:

Tính tổng những chữ số của từng số, xét xem tổng đó chia hết mang đến 3 hay không. Những số bao gồm tổng các chữ số không phân tách hết mang đến 3 thì không phân chia hết đến 3.

+ Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15.

Mà 15 phân tách hết cho 3 yêu cầu số 96 chia hết cho 3.

+ Số 502 bao gồm tổng những chữ số là 5 + 0 + 2 = 7.

Mà 7 không chia hết mang đến 3 bắt buộc số 502 không chia hết cho 3.

+ Số 6823 tất cả tổng những chữ số là 6 + 8 + 2 + 3 = 19.

Mà 19 không chia hết cho 3 cần số 6823 không phân chia hết cho 3. 

+ Số 55 553 gồm tổng những chữ số là 5 + 5 + 5 + 5 + 3 = 23.

Mà 23 không phân tách hết cho 3 phải số 55 553 không phân tách hết mang đến 3.

+ Số 641 311 có tổng những chữ số là 6 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 16.

Mà 16 không chia hết mang lại 3 bắt buộc số 641 311 không phân chia hết đến 3.

Vậy trong những số vẫn cho, những số không chia hết cho 3 là :

502 ; 6823 ; 55553 ; 641311

Bài 3: Viết cha số có cha chữ số và phân chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải:

phụ thuộc vào dấu hiệu phân chia hết cho 3: Các số tất cả tổng những chữ số chia hết mang lại 3 thì chia hết đến 3.

Có thể viết như sau: 351; 648; 891.

Bài 4: Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được những số phân tách hết cho 3 mà lại không phân tách hết đến 9.

*

Hướng dẫn giải:

Dựa vào tín hiệu chia hết cho 3; 9 :

các số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì chia hết mang đến 3. Những số gồm tổng các chữ số phân tách hết đến 9 thì chia hết đến 9.

⇒ Các số phân chia hết cho 3 tuy nhiên không chia hết mang lại 9 gồm tổng các chữ số phân chia hết mang đến 3 tuy vậy không phân chia hết đến 9.

Giả sử chữ số yêu cầu điền vào ô trống là x.

+ Số (overline 56x ) có tổng những chữ số là 5+6+x = 11+x.

Để số (overline 56x ) phân tách hết mang đến 3 nhưng không chia hết đến 9 thì 11+x phân tách hết cho 3 nhưng lại không phân chia hết cho 9.

Do kia : x = 2 hoặc x = 5.

Vậy ta có số : 561 hoặc 564.

+ Số (overline 79x ) có tổng những chữ số là 7+9+x = 16+x.

Để số (overline 79x ) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì 16+x phân chia hết cho 3 mà lại không chia hết mang đến 9.

Xem thêm: Giáo Án Bài Hịch Tướng Sĩ Theo Công Văn 5512, Giáo Án Ngữ Văn 8: Bài Hịch Tướng Sĩ

Do đó: x = 5 hoặc x = 8.

Vậy ta bao gồm số: 795 hoặc 798.

+ Số (overline 2x35 ) có tổng những chữ số là 2+x+3+5 = 10+x.

Để số (overline 2x35 ) chia hết mang đến 3 nhưng không phân chia hết cho 99 thì 10+x phân tách hết cho 3 tuy nhiên không phân tách hết cho 9.

Do đó: x = 2 hoặc x = 5.

Vậy ta có số: 2235 hoặc 2535.


Bài 1: Trong các số 3451 ; 4563 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 66816.

a) Số nào chia hết mang đến 3 ?

b) Số nào phân chia hết cho 9 ?

c) Số nào phân chia hết cho 3 cơ mà không chia hết mang đến 9 ?

Hướng dẫn giải:

Tính tổng của các chữ số đã đến :

những số gồm tổng những chữ số phân tách hết mang đến 3 thì chia hết mang lại 3.  những số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì chia hết cho 9. 

Số 3451 gồm tổng những chữ số là 3 + 4 + 5 + 1 = 13 ; 

Số 4563 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18 ; 

Số 2050 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 5 + 0 = 7 ; 

Số 2229 bao gồm tổng những chữ số là 2 + 2 + 2 + 9 = 15 ; 

Số 3576 bao gồm tổng những chữ số là 3 + 5 + 7 + 6 = 21 ; 

Số 66816 có tổng những chữ số là 6 + 6 + 8 + 1 + 6 = 27.

Do kia :

a) những số phân chia hết đến 3 là: 4563 ; 2229 ; 3576 ; 66816.

b) các số chia hết cho 9 là: 4563 ; 66816.

c) những số phân tách hết mang đến 3 mà lại không phân tách hết mang lại 9 là: 2229 ; 3576.

Bài 2: Tìm chữ số phù hợp để viết vào ô trống sao cho

a) 94

*
phân tách hết đến 9 ;

b) 2

*
5 phân tách hết đến 3 ; 

c) 76

*
phân tách hết cho 3 và phân chia hết mang đến 2.

Hướng dẫn giải:

các số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết cho 3.  những số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết đến 9. 

a) đưa sử chữ số cần điền vào ô trống là x.

+) Đế số (overline 94x ) chia hết cho 9 thì tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9, hay 9+4+x = 13+x phân chia hết mang lại 9. Bởi đó x = 5.

Viết chữ số 5 vào ô trống : 945.

b) trả sử chữ số buộc phải điền vào ô trống là x.

Đế số (overline 2x5 ) chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phân chia hết cho 3, hay 2+x+5 = 7+x chia hết cho 3.

Do đó x = 2 hoặc x = 5 hoặc x = 8.

Viết chữ số 2; 5; 8 vào ô trống: 225 ; 255 ; 285.

c) giả sử chữ số yêu cầu điền vào ô trống là x.

Đế số (overline 76x ) phân tách hết mang lại 3 thì tổng các chữ số chia hết cho 3, hay 7+6+x = 13+x phân tách hết cho 3.

Do đó x = 2 hoặc x = 5 hoặc x = 8.

Lại có (overline 76x ) chia hết mang đến 2 nên x = 2 hoặc x = 8.

Viết chữ số 2; 8 vào ô trống : 762; 768.

Bài 3: Câu làm sao đúng, câu nào không đúng ?

a) Số 13 465 không phân chia hết mang đến 3;

b) Số 70 009 phân chia hết cho 9;

c) Số 78 435 không phân chia hết cho 9;

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết mang đến 2, vừa phân tách hết cho 5.

Hướng dẫn giải:

những số gồm tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết mang đến 3.  những số có tổng những chữ số phân tách hết đến 9 thì chia hết cho 9.  các số gồm tổng những chữ số không phân tách hết mang lại 3 thì không chia hết mang đến 3.  những số bao gồm tổng những chữ số không chia hết mang lại 9 thì không phân chia hết cho 9.  Số tất cả tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa phân tách hết mang đến 5.

a) Số 13465 tất cả tổng những chữ số là một trong những + 3 + 4 + 6 + 5 = 19. 

Mà 19 không chia hết mang lại 3 đề xuất số 13 465 không chia hết mang lại 3.

b) Số 70 009 có tổng những chữ số là 7 + 0 + 0 + 0 + 9 = 16. 

Mà 16 không phân tách hết đến 9 đề xuất số 70 009 không phân chia hết cho 9.

c) Số 78 435 bao gồm tổng các chữ số là 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 27. 

Mà 27 phân chia hết mang đến 9 cần số 78 435 chia hết mang lại 9.

d) Số có tận thuộc là 0 thì vừa phân chia hết mang lại 2, vừa phân tách hết mang lại 5.

Ta có công dụng như sau :

a) Đúng b) Sai

c) không đúng d) Đúng.

Bài 4: Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2.

a) Hãy viết ít nhất ba số có bố chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

b) Hãy viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng mà không phân tách hết mang lại 9.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

Hướng dẫn giải:

các số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết mang đến 3 thì chia hết mang đến 3.  những số có tổng những chữ số phân chia hết đến 9 thì phân tách hết mang lại 9. 

a) có thể chọn 3 số trong các các số sau: 612; 621; 162; 126; 261; 216.