SỐ NGUYÊN TỐ TRONG PASCAL

     

Dưới đấy là viết chương trình kiểm tra số nguyên tố vào pascal tiên tiến nhất được cập nhập bởi vì onthihsghãy xem thêm chương trình đánh giá số nhân tố ngay dưới nha.

Bạn đang xem: Số nguyên tố trong pascal


Video bình chọn n cóphải số yếu tắc không

Bài toán khám nghiệm số nhân tố như sau: Viết lịch trình Pascal kiểm tra một vài n (n tài liệu vào file: nguyento.inp

Dữ liệu ra file: nguyento.out
Chứa số nYes (No)

Thuật toán chất vấn số nguyên tố

Dữ liệu trong Pascal thì lưu trong tệp tin “nguyento.inp” còn vào Scratch thì giữ trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố tốt không.

Ví dụ: N = 19 hiệu quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 Kếtquả là: 33 khong phai la so nguyen to


Yêu cầu: Input: N, là số thoải mái và tự nhiên bất kỳ.

Output: trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào N.

Lưu ý: Số yếu tố là số chỉ rất có thể chia hết cho 1 và bao gồm nó ( N ).


*

Hướng dẫn:

Bài toán được tiến hành qua 3 bước cụ thể như sau:

– thông báo nhập liệu, và nhập tài liệu vào mang đến N –Tiến hành bình chọn N có phải là số nguyên tố tốt không: – Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” phụ thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n thủ thuật i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Xem thêm: Lời Bài Hát Dù Chỉ Là Một Câu Nói, Lời Bài Hát Dù Chỉ Là (Beat)

Chương trình đánh giá số nguyên tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nThực ra khi thành thạo một ngôn từ lập trình rồi thì bạn chỉ cần nắm vững thuật toán là hoàn toàn có thể code trên những ngôn ngữ khác.

Một số bài tập khám nghiệm số thành phần pascal

Bài 1:Nhập vào một số nguyên không âm, đánh giá xem nó có phải là số nguyên tố xuất xắc không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n hack i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.


Bài 2: In ra những số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong co so nguyen to nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen to lớn For i := 2 khổng lồ n bởi vì Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i gian lận t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Trong thuật toán Scratch bên trên đã thực hiện thuật toán cộng dồn để đếm số ước, còn trong code pascal thì lại cần sử dụng một nghệ thuật khác sẽ là gài để nếu thấy số nguyên bao gồm thêm một mong không phải là 1 trong và thiết yếu nó thì khẳng địnhngay đó không phải là số nguyên tố.

Xem thêm: Đường Trung Trực Là Gì? Cách Chứng Minh Đường Trung Trực ? Cách Chứng Minh Đường Trung Trực Lớp 7

Rõ ràng là hai thuật toán bên trên hơi khác biệt mình thì thích bí quyết viết gài như vào Pascal, các bạn hãy dùng kỹ năng này để viết lại chương trình trong Scratch xem cầm cố nào nha.