That Là Gì

     

Mệnh đề quan lại hệ là 1 trong chủ điểm quan lại trọng, cần nắm rõ trong họctiếng anh. Bài từ bây giờ vachngannamlong.com Reviewsẽ chia sẻ tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: That là gì

Đang xem: Sau that là gì

*

II. Những trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề tình dục trong tiếng Anhchỉ lý do, thường vắt cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường vắt cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường cố kỉnh cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các các loại Mệnh đề quan hệ nam nữ trong tiếng anh

Có hai các loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một đồ dùng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta để ý các điểm sau:

– lúc danh từ mà nó ngã nghĩa là 1 trong danh trường đoản cú riêng

– lúc danh từ mà lại nó bổ nghĩa là một trong tính từ tải (my, his, her, their)

– khi danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số xem xét trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ tất cả giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

Xem thêm: Phim Bluray Là Gì ? Phim Bluray Trên Website Chúng Ta Là Gì Phim Bluray Trên Website Chúng Ta Là Gì

3. Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan hệ xác định , bạn có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm túc từ:whom, which.

5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan liêu hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc thừa khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* ví như mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* ví như mệnh đề tình dục là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

Xem thêm: Những Cách Bẻ Khóa Icloud Iphone 5, 4 Cách Bẻ Khóa Icloud Iphone Đơn Giản, Miễn Phí

4. Mệnh đề quan hệ tình dục không xác minh là gì

Mệnh đề tình dục là phần đặc trưng trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Mệnh đề quan hệ tình dục được phân ra làm 2 các loại cơ bản: mệnh đề quan hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ không xác định. Bài viết này Langmaster xin ra mắt cách cần sử dụng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định tương tự như sự khác hoàn toàn giữa hai các loại mệnh đề để các bạn tránh nhầm lẫn.

Tham khảo trường đoản cú khóa:

mệnh đề quan hệ giới tính whichmệnh đề tình dục anh 9mệnh đề dục tình althoughmệnh đề quan hệ nam nữ anhngumshoamệnh đề quan lại hệ với giới từmệnh đề quan liêu hệ cùng dấu phẩymệnh đề quan tiền hệ với rút gọnmệnh đề dục tình và phương pháp dùngmệnh đề quan hệ và không xác định