Tìm bội chung nhỏ nhất trong c

     

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp for hoặc dựa trên ước chung bự nhất trong ngôn từ lập trình C.

Bạn đang xem: Tìm bội chung nhỏ nhất trong c

Đầu vào sẽ là 1 biến nguyên dương a cùng b, yêu ước của việc là kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của hai số a cùng b.

2. Lời giải

Đầu tiên chúng ta cần phải biết bội phổ biến nhỏ nhất của nhì số là gì?

bội số chung nhỏ nhất (hay có cách gọi khác tắt là bội chung nhỏ dại nhất, được viết tắt là BCNN) của nhì số nguyên a với b là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất phân chia hết cho cả a và b. Tức là nó hoàn toàn có thể chia mang đến a và b nhưng không để lại số dư. Trường hợp a hoặc b là 0, thì không tồn tại số nguyên dương phân chia hết đến a cùng b.

Ví dụ nhị số 4 và 8 bao gồm bội số chung nhỏ tuổi nhất là 8.

2.1 biện pháp sử vòng lặp for tăng dần tính đến khi kiếm được BCNN

BCNN của 2 số a cùng b yêu cầu chia hết cho cả 2 số này. Vày đó, ta bao gồm thể chỉ việc duyệt qua các số phân tách hết cho một số(hoặc a, hoặc b). Dẫu vậy để về tối ưu, các bạn hãy duyệt qua những số chia hết cho số lớn số 1 giũa a với b.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: bọn họ khai báo int a , int b để gán giá trị của a và b , khai báo thay đổi int kq nhằm gán quý giá của bội chung bé dại nhất, đổi thay int step để tính bước nhảy mỗi một khi lặp.

Bước 2: Nhập tài liệu từ keyboard gán quý hiếm vào trở thành a cùng b.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Người Thân Của Em Hay Nhất, 5 Bài Văn Mẫu Kể Về Người Thân Của Em Hay Nhất

Bước 3: thực hiện if với đk nếu a>b thì gán quý giá step = a trái lại step = b.

Bước 3: thực hiện vòng lặp for ban đầu tại i = step, hoàn thành khi iint main(){ //khai bao a, b, kq int a, b, kq, step; //nhap a printf("nhap a:"); scanf("%d",&a); //nhap b printf("nhap b:"); scanf("%d",&b); //t́m step la so lon nhat giua a và b if(a>b)//neu a>b step = a; else//neu aVí dụ tôi nhập a=16 và b=8

Kết quả:

nhap a:16nhap b:8BCNN(16, 8) = 16

2.2 tra cứu BCNN của 2 số nhờ vào UCLN

Ta có mối quan hệ của BCNN cùng UCLN của nhì số a và b như sau:

Các bước triển khai như sau:

Bước 1: Ta sinh sản một hàm int UCLN(int a, int b) dùng để làm tính UCLN của a và b bạn cũng có thể tìm hiểu về phong thái tìm UCLN của công ty chúng tôi tại đây.

Bước 2: trong hàm main, chúng ta khai báo int a , int b nhằm gán quý hiếm của a với b.

Bước 3: Ta khai báo vươn lên là int gan = UCLN(a, b).

Bước 4: Ta in ra screen BCNN là : (a*b)/gan.

Xem thêm: Chúng Em Là Học Sinh Lớp 1, Chúng Em Là Học Sinh Lớp Một

Chương trình như sau:

#include // tinh uoc phổ biến lon nhatint UCLN(int a, int b) while ( a != b) if (a > b) a = a - b; else b = b - a; return a; int main() //khai bao a, b int a, b; //nhap a printf("nhap a:"); scanf("%d",&a); //nhap b printf("nhap b:"); scanf("%d",&b); //khai bao gan = UCLN int gan = UCLN(a, b); printf("BCNN la: %d", (a*b)/gan);Ví dụ tôi nhập a=13 và b=12

Kết quả:

nhap a:13nhap b:12BCNN la: 156

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tìm ước chung lớn số 1 của nhì số vào C bạn đọc rất cần được có kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách áp dụng vòng lặp, biện pháp gọi hàm trong C và các phép toán học cơ bản.


Facebook TwitterLinkedinb%20thì%20gán%20giá%20trị%20step%20=%20a%20ngược%20lại%20step%20=%20b.Bước%203:%20Sử%20dụng%20vòng%20lặp%20for%20bắt%20đầu%20tại%20i%20=%20step,%20kết%20thúc%20khi%20iint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20a,%20b,%20kq%20%20%20%20int%20a,%20b,%20kq,%20step;%20%20%20%20//nhap%20a%20%20%20%20printf(nhap%20a:);%20%20%20%20scanf(%d,&a);%20%20%20%20//nhap%20b%20%20%20%20printf(nhap%20b:);%20%20%20%20scanf(%d,&b);%20%20%20%20//t́m%20step%20la%20so%20lon%20nhat%20giua%20a%20và%20b%20%20%20%20if(a>b)//neu%20a>b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20step%20=%20a;%20%20%20%20else//neu%20a%20b)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20=%20a%20-%20b;%20%20%20%20%20%20%20%20else%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20b%20=%20b%20-%20a;%20%20%20%20%20%20%20%20return%20a;%20int%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20a,%20b%20%20%20%20int%20a,%20b;%20%20%20%20//nhap%20a%20%20%20%20printf(nhap%20a:);%20%20%20%20scanf(%d,&a);%20%20%20%20//nhap%20b%20%20%20%20printf(nhap%20b:);%20%20%20%20scanf(%d,&b);%20%20%20%20//khai%20bao%20gan%20=%20UCLN%20%20%20%20int%20gan%20=%20UCLN(a,%20b);%20%20%20%20printf(BCNN%20la:%20%d,%20(a*b)/gan);/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20a=13%20và%20b=12Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;nhap%20a:13nhap%20b:12BCNN%20la:%20156/td/tr/tbody/tablediv%20class=post-single%20post-5341%20post%20type-post%20status-publish%20format-standard%20hentry%20category-bai-tap-c-co-ban%20tag-bai-tap-c-co-ban%20tag-lap-trinh-c%20tag-vong-lap-whilediv%20class=post-contenth1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20tìm%20ước%20chung%20lớn%20nhất%20của%20hai%20số%20trong%20C%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20cách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp,%20cách%20gọi%20hàm%20trong%20C%20và%20các%20phép%20toán%20học%20cơ%20bản./div/div" target="_blank">Pinterest