Toán 7 tập 1 bài 1

     

Hướng dẫn giải bài bác §4. đồ vật tự tiến hành các phép tính. Quy tắc vệt ngoặc sgk Toán 7 tập 1 bộ cánh Diều. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 25 26 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều bao hàm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài bác giải những câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 1 bài 1


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Dưới đó là phần vấn đáp các câu hỏi, hoạt động, luyện tập áp dụng có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi khởi động trang 23 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Làm nuốm nào nhằm tính cực hiếm của biểu thức (0,5 + 4,5:3 – frac316.frac43)?

Trả lời:

Ta đổi các số thập phân vào biểu thức trên ra phân số rồi triển khai như sau:

(0,5 + 4,5:3 – frac316.frac43)

(= frac12 + frac92 : 3 – frac316.frac43)

(= frac12 + frac92 . frac13 – frac316.frac43)

(= frac12 + frac32 – frac14)

(= 2 – frac14 = frac74)


I. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Luyện tập vận dụng 1 trang 23 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính giá trị của từng biểu thức sau:

a) (0,2 + 2,5:frac72);

b) (9.left( frac – 13 ight)^2 – left( – 0,1 ight)^3:frac215).

Trả lời:

a) Ta có:

(0,2 + 2,5:frac72 = frac210 + frac2510:frac72 = frac15 + frac2510.frac27 \= frac15 + frac57 = frac735 + frac2535 = frac3235)

b) Ta có:

(eginarrayl9.left( frac – 13 ight)^2 – left( – 0,1 ight)^3:frac215\ = 9.frac19 – left( frac – 110 ight)^3:frac215\ = 1 – frac – 11000:frac215\ = 1 – frac – 11000.frac152\ = 1 + frac3400\=frac400400+frac3400\ = frac403400endarray)


Luyện tập áp dụng 2 trang 24 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) (left( 0,25 – frac56 ight).1,6 + frac – 13);

b) (3 – 2.left< 0,5 + left( 0,25 – frac16 ight) ight>).

Trả lời:

a) Ta có:

(eginarraylleft( 0,25 – frac56 ight).1,6 + frac – 13\ =(frac25100-frac56).frac1610+frac-13\= left( frac14 – frac56 ight).frac85 + frac – 13\ = left( frac624 – frac2024 ight).frac85 + frac – 13\ = frac – 1424.frac85 + frac – 13\ = frac – 1415 + frac – 13\ = frac – 1415 + frac – 515\ = frac – 1915endarray)


b) Ta có:

(eginarrayl3 – 2.left< 0,5 + left( 0,25 – frac16 ight) ight>\ = 3 – 2.left< frac12 + left( frac14 – frac16 ight) ight>\ = 3 – 2.left( frac12 + frac112 ight)\ =3-2.(frac612+frac112)\= 3 – 2.frac712\ = 3 – frac76\=frac186-frac76\ = frac116endarray)

II. QUY TẮC DẤU NGOẶC

Luyện tập áp dụng 3 trang 25 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính một bí quyết hợp lí:

a) (1,8 – left( frac37 – 0,2 ight));

b) (12,5 – frac1613 + frac313).

Trả lời:


a) Ta có:

(eginarrayl1,8 – left( frac37 – 0,2 ight)\ = 1,8 – frac37 + 0,2\ = left( 1,8 + 0,2 ight) – frac37\ = 2 – frac37 = frac117endarray)

b) Ta có:

(eginarrayl12,5 – frac1613 + frac313\ = 12,5 – frac1613 + frac313\ = 12,5 + left( – frac1613 + frac313 ight)\ = 12,5 + left( – 1 ight) = 11,5endarray)

Luyện tập vận dụng 4 trang 25 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính một giải pháp hợp lí:

a) (left( – frac56 ight) – left( – 1,8 ight) + left( – frac16 ight) – 0,8);


b) (left( – frac97 ight) + left( – 1,23 ight) – left( – frac27 ight) – 0,77).

Trả lời:

a) Ta có:

(eginarraylleft( – frac56 ight) – left( – 1,8 ight) + left( – frac16 ight) – 0,8\ = left( – frac56 ight) + 1,8 + left( – frac16 ight) – 0,8\ = left< left( – frac56 ight) + left( – frac16 ight) ight> + left< 1,8 – 0,8 ight>\ = – 1 + 1 = 0endarray)

b) Ta có:

(eginarraylleft( – frac97 ight) + left( – 1,23 ight) – left( – frac27 ight) – 0,77\ = left< left( – frac97 ight) – left( – frac27 ight) ight> + left< left( – 1,23 ight) – 0,77 ight>\ = – 1 + left( – 2 ight) = – 3endarray)

GIẢI BÀI TẬP

Sau đó là phần Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 25 26 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 25 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính:

a) (frac19 – 0,3.frac59 + frac13;)

b) (left( frac – 23 ight)^2 + frac16 – left( – 0,5 ight)^3.)

Bài giải:

a) Ta có:

(eginarraylfrac19 – 0,3.frac59 + frac13\ = frac19 – frac310.frac59 + frac13\ = frac19 – frac32.5.frac53.3 + frac13\ = frac19 – frac16 + frac13\ = frac218 – frac318 + frac618\ = frac518endarray)

b) Ta có:

(eginarraylleft( frac – 23 ight)^2 + frac16 – left( – 0,5 ight)^3\ = frac49 + frac16 – left( frac – 18 ight)\ = frac49 + frac16 + frac18\ = frac3272 + frac1272 + frac972\ = frac5372endarray)

Giải bài 2 trang 25 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính:

a) (left( frac45 – 1 ight):frac35 – frac23.0,5);

b) (1 – left( frac59 – frac23 ight)^2:frac427);

c)(left< left( frac38 – frac512 ight).6 + frac13 ight>.4);

d) (0,8:left 0,2 – 7.left< frac16 + left( frac521 – frac514 ight) ight> ight\).

Bài giải:

a) Ta có:

(eginarraylleft( frac45 – 1 ight):frac35 – frac23.0,5\ = frac – 15.frac53 – frac23.frac12\ = frac – 13 – frac13\ = frac – 23endarray)

b) Ta có:

(eginarrayl1 – left( frac59 – frac23 ight)^2:frac427\ = 1 – left( frac59 – frac69 ight)^2:frac427\ = 1 – left( frac – 19 ight)^2.frac274\ = 1 – frac181.frac274\ = 1 – frac112\ = frac1112endarray)

c) Ta có:

(eginarraylleft< left( frac38 – frac512 ight).6 + frac13 ight>.4\ = left< left( frac924 – frac1024 ight).6 + frac13 ight>.4\ = left< left( frac924 – frac1024 ight).6 + frac13 ight>.4\ = left< frac – 124.6 + frac13 ight>.4\ = left< frac – 14 + frac13 ight>.4\ = left< frac – 312 + frac412 ight>.4\ = frac112.4 = frac13endarray)

d) Ta có:

(eginarrayl0,8:left 0,2 – 7.left< frac16 + left( frac521 – frac514 ight) ight> ight\ = frac45:left frac15 – 7.left< frac16 + left( frac1042 – frac1542 ight) ight> ight\ = frac45:left frac15 – 7.left< frac742 + frac – 542 ight> ight\ = frac45:left( frac15 – 7.frac242 ight)\ = frac45:left( frac15 – frac13 ight)\ =frac45:left( frac315 – frac515 ight)\ = frac45:frac – 215\ = frac45.frac – 152\ = – 6endarray)

Giải bài xích 3 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều


Chọn lốt ” “=”, ” ( e ) ” thích hợp cho lốt ⍰:

a) (frac289 cdot 0,7 + frac289 cdot 0,5) ⍰ (frac289 cdot (0,7 + 0,5));

b) (frac3613:4 + frac3613:9) ⍰ (frac3613:(4 + 9)).

Bài giải:

a) Ta có:

(frac289 cdot 0,7 + frac289 cdot 0,5 = frac289.left( 0,7 + 0,5 ight))

b) Ta có:

(eginarraylfrac3613:4 + frac3613:9\ = frac3613.frac14 + frac3613.frac19\ = frac3613.left( frac14 + frac19 ight)\ = frac3613.frac1336 = 1endarray)

(eginarraylfrac3613:(4 + 9)\ = frac3613:13\ = frac3613.frac113\ = frac36169endarray)

Suy ra (frac3613:4 + frac3613:9) ( e ) (frac3613:(4 + 9)).

Giải bài bác 4 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Tính một phương pháp hợp lí:

a) (frac415 – left( 2,9 – frac1115 ight));

b) (( – 36,75) + left( frac3710 – 63,25 ight) – ( – 6,3));

c) (6,5 + left( – frac1017 ight) – left( – frac72 ight) – frac717);

d) (( – 39,1) cdot frac1325 – 60,9 cdot frac1325).

Bài giải:

a) Ta có:

(eginarraylfrac415 – left( 2,9 – frac1115 ight)\ = frac415 – 2,9 + frac1115\ = left( frac415 + frac1115 ight) – 2,9\=frac1515-2,9 \= 1 – 2,9 = – 1,9endarray)

b) Ta có:

(eginarrayl( – 36,75) + left( frac3710 – 63,25 ight) – ( – 6,3)\ = ( – 36,75) + 3,7 – 63,25 + 6,3\ = left( – 36,75 – 63,25 ight) + left( 3,7 + 6,3 ight)\ = – 100 + 10 = – 90endarray)

c) Ta có:

(eginarrayl6,5 + left( – frac1017 ight) – left( – frac72 ight) – frac717\ = frac6510 – frac1017 + frac72 – frac717\ = left( frac6510 + frac72 ight) – left( frac1017 + frac717 ight)\ = left( frac6510 + frac3510 ight) – frac1717\ = frac10010-1\=10 – 1 = 9endarray)

d) Ta có:

(eginarrayl( – 39,1) cdot frac1325 – 60,9 cdot frac1325\ = frac1325.left( – 39,1 – 60,9 ight)\ = frac1325.left( – 100 ight)\ = – 52endarray).

Giải bài 5 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Một miếng vườn có mẫu thiết kế chữ nhật cùng với độ lâu năm hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m. Dọc theo các cạnh của mảnh vườn, tín đồ ta trồng những khóm hoa, cứ (frac14)m trồng một khóm hoa. Tính số khóm hoa nên trồng.

Bài giải:

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

(left( 5,5 + 3,75 ight).2 = 18,5) (m)

Số khóm hoa đề xuất trồng là:

(18,5:frac14 = 74) (khóm)

Giải bài bác 6 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Cho miếng bìa có kích cỡ như hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét).

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Vợ Chồng A Phủ Chi Tiết Kèm Tóm Tắt, Hoàn Cảnh Sáng Tác Vợ Chồng A Phủ

*

a) Tính diện tích của miếng bìa.

b) trường đoản cú miếng bìa đó, bạn ta cấp thành một hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải:

a) diện tích miếng bìa là:

(left( 0,25 + 1,5 + 0,25 + 1,5 ight).1,5 + 2.0,25.1,5 = 3,5.1,5 + 0,5.1,5 = 1,5.4 = 6)(dm2)

b) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

(1,5.0,25.1,5 = 0,5625)(dm3)

Hoặc:

a) Đặt tên các điểm trên miếng lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N như hình vẽ:

*

Ta hoàn toàn có thể chia miếng bìa thành những hình nhỏ, tiếp đến tính tổng diện tích của các hình nhỏ đó.

Có những các tạo thành các hình nhỏ. Chẳng hạn:

Cách 1: Ta phân tách miếng bìa đã cho thành 3 hình chữ nhật: ABMN, CDKL, EGHI.

*

Diện tích hình chữ nhật ABMN là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Chiều lâu năm hình chữ nhật CDKL là:

0,25 + 1,5 + 0,25 = 2 (dm)

Diện tích hình chữ nhật CDKL là:

2 . 1,5 = 3 (dm2)

Chiều dài hình chữ nhật EGHI là:

1,5 + 0,25 = 1,75 (dm)

Diện tích hình chữ nhật EGHI là:

1,75 . 1,5 = 2,625 (dm2)

Diện tích miếng bìa đã cho là:

0,375 + 3 + 2,625 = 6 (dm2)

Vậy diện tích miếng bìa đã chỉ ra rằng 6 dm2.

Cách 2: Ta chia miếng bìa đã mang đến thành 3 hình chữ nhật: BCDE, AGHN, MIKL.

*

Diện tích hình chữ nhật BCDE là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật AGHN là:

0,25 + 1,5 + 0,25 + 1,5 = 3,5 (dm)

Diện tích hình chữ nhật AGHN là:

3,5 . 1,5 = 5,25 (dm2)

Diện tích hình chữ nhật MIKL là:

1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2)

Diện tích miếng bìa đã cho là:

0,375 + 5,25 + 0,375 = 6 (dm2)

b) tự miếng bìa đó, ta gấp được hình vỏ hộp chữ nhật gồm ba size là: 1,5 dm; 1,5 dm với 0,25 dm.

Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

1,5 . 1,5 . 0,25 = 0,5625 (dm3).

Vậy thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật được gấp thành là 0,5625 dm3.

Giải bài 7 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Siêu thị giảm lần trước tiên 5% giá niêm yết của chiếc tv đó. Để nhanh lẹ bán hết số lượng ti vi, siêu thị giảm thêm 2% của giá ti vi sau lần giảm giá thứ nhất. Hỏi khách hàng phải trả từng nào tiền cho chiếc ti vi đó sau 2 lần giảm giá?

Bài giải:

Do cửa hàng giảm ngay lần trước tiên (5\% ) giá niêm yết nên giá tv sau lần giảm thứ nhất bằng (100\%-5\% = 95\%) niêm yết và bằng:

(20000000.95\%=19000000) (đồng)

Do cửa ngõ hàng giảm giá lần sản phẩm hai (2\% ) giá của lần giảm thứ nhất nên giá tv sau lần sút thứ hai bởi (100\%-2\% = 98\%) giá bán của lần sút thứ hai cùng bằng:

(19000000.98\%=18620000) (đồng)

Vậy quý khách phải trả $18 620 000$ đồng sau $2$ lần sút giá.

Giải bài bác 8 trang 26 Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Chủ siêu thị bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại mặt hàng để bán. Chủ siêu thị đã phân phối (frac67) số sản phẩm mua về kia với giá thành cao hơn (10\% ) so với giá mua vào và buôn bán (dfrac17) số sản phẩm còn lại với giá cả mỗi thành phầm thấp hơn (25\% ) so với mức giá mua vào.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 103: Quy Đồng Mẫu Số Các Phân Số Các Phân Số (Tiếp Theo)

a) Tính số tiền chủ cửa hàng thu về khi buôn bán hết số thành phầm đó.

b) Chủ shop đã lãi hay lỗ từng nào phần trăm?

Bài giải:

a) Số sản phẩm bán với giá thấp hơn 25% có mức giá gốc là:

(frac17).35 000 000 = 5 000 000 (đồng)

Số sản phẩm bán giá bán đắt hơn 10% có mức giá gốc là:

35 000 000 – 5 000 000 = 30 000 000 (đồng)

Cửa hàng chào bán số sản phẩm xuất kho với giá thấp rộng 25% được số tiền là:

5 000 000 .()(frac75100) = 3 750 000 (đồng)

Cửa hàng cung cấp số sản phẩm bán giá bán đắt hơn 10% được số chi phí là:

30 000 000 . (frac110100)= 33 000 000 (đồng)

Số tiền shop thu về khi phân phối hết số thành phầm là:

3 750 000 + 33 000 000 =36 750 000 (đồng)

b) Chủ siêu thị lãi số chi phí là:

36 750 000 – 35 000 000 = 1 750 000 (đồng)

Chủ cửa hàng lãi:

(frac1,,750,,00035,000,000.100\% = 5\% )

Bài trước: