Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

     
Tổng cục phượt tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ quan bao gồm nhiệm vụ làm chủ ngành du lịch. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến ngành du lịch.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Tổng cục du ngoạn tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Tổng cục du ngoạn tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là cơ quan trực thuộc bộ Văn hóa, thể dục và phượt có nhiệm vụ quản lý ngành du lịch.


*

Một số tự vựng giờ Anh liên quan đến ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: gợi ý viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: phượt bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: phượt sinh thái đội hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: mày mò mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển tìm hiểu san hô.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: vẻ ngoài ở lại đơn vị dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: làm hồ sơ đặt chỗ của khách hàng hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Công ty hỗ trợ vận chuyển, thương hiệu hàng không.

Customer file /ˈkʌstəmər faɪl/: làm hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Xem thêm: Mua Nguyên Liệu Nấu Nước Sâm Ở Đâu ? Mua Nguyên Liệu Nấu Nước Sâm Ở Đâu

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: tài liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: du ngoạn nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách phía dẫn.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du ngoạn quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai list khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống không bao gồm các dịch vụ thương mại kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: khách tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu thương mại & dịch vụ tham quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin lưu ý tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: khách du lịch.

Xem thêm: Chu Dịch Là Gì - Bắt Đầu Từ Đâu

Bài viết tổng cục phượt tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung trung ương tiếng Anh vachngannamlong.com.