Trừ Tiếng Anh Là Gì

     

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc và viết bốn phép toán cơ bản trong giờ Anh. Đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA khám phá Cộng trừ nhân chia tiếng Anhcác phép tính trong giờ anh là gì nhé!

Các phép tính trong giờ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, sút đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Trừ tiếng anh là gì

Với phép cộng:

Để trình diễn cho dấu cộng (+), bạn cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để màn trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đó là các bí quyết nói khác nhau cho việc 7 + 4 = 11:

– Seven & four is eleven. – Seven và four’s eleven. – Seven & four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngữ điệu Toán học).

*
Phép cộng (Addition) trong tiếng Anh

Phép trừ trong giờ Anh là gì?

Phép trừ trong giờ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng giới từ from với biện pháp nói ngược lại. Để trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các phương pháp nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn từ Toán học)

Phép nhân trong giờ Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm: Mẫu Bản Vẽ Shop Là Gì ? Bản Vẽ Shopdrawing Là Gì

Với phép nhân:

Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn cũng có thể nói hai số nhân thường xuyên nhau, trong những số đó số nhân máy hai biểu diễn ở dạng số nhiều. Để màn trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng hễ từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các biện pháp nói không giống nhau cho bài toán 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách mô tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép chia trong giờ Anh là gì?

Phép chia trong giờ Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn trình diễn cho dấu phân tách (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như vào phép trừ. Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đấy là các biện pháp nói không giống nhau cho bài xích toán đôi mươi ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Ghi chú: Nếu câu hỏi có các số hạng hoặc hiệu quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách hiểu viết các số trong số chương trước.

Ví dụ vấn đề với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Đang Dùng Bị Tắt Màn Hình Khi Đang Sử Dụng

Các dấu cộng trừ nhân phân chia trong giờ đồng hồ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các dấu khác trong giờ đồng hồ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhị chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cùng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn rộng hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36
kimsa88
cf68